Äldreomsorg

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Nyheter från omsorgsförvaltningen

2020-09-09 Omsorgsnämndens strategier 2020-2024 Omsorgsnämnden har fattat beslut om fyra områden som ska ge vägledning i det dagliga arbetet och [...]

  Tjänstegarantier

En tjänstegaranti talar om vad du har rätt att förvänta dig av oss i olika frågor. Exempelvis att du vid [...]

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Alla anställda ska så långt det går arbeta utifrån [...]

  Äldreplan 2019-2030

Äldreplanen är ett stöd för politikerna att fatta beslut om hur verksamheten kan utvecklas och hur ekonomin ska planeras. I [...]

Id: kategori: 46