Landsbygdsfond

Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by. Det finns inga krav på egen insats, finansiering eller ideella arbetsinsatser. Däremot finns krav att det som utvecklingsgruppen och föreningen vill göra ska utvecklingsgruppen ansvara för. Ansökningar mottas fram till 2019-12-31 eller till dess medlen är förbrukade.

Vilka föreningar kan söka?
En lokal utvecklingsgrupp kan vara sockenråd, byalag, samhällsföreningar eller annan typ av intressegrupp. Det finns inget krav att utvecklingsgruppen ska vara registrerad som förening men däremot ska utvecklingsgruppen består av minst en registrerad förening och ha minst två öppna möten per år dit invånare från byn eller orten bjuds in.

Vilka insatser kan fonden användas till?
Fonden kan användas till insatser för lokalt utvecklingsarbete med syfte att stärka den lokala identiteten. Det kan innebära försköning och förbättringar av lokala mötesplatser, ytor, boendemiljöer, evenemang och aktiviteter eller insatser för att bevara och lyfta fram kultur och naturmiljöer, boendemöjligheter, profilering och marknadsföring av den egna bygden med mera. Det kan även avse trygghetssökande insatser, social samverkan och gemenskap.

Hur stort stöd kan vi få?
Ett fondbidrag uppgår till maximalt 500 000 kronor inklusive moms per ort med omkringliggande område. Vid ansökan ska en budget bifogas för de planerade kostnaderna i projektet.

Vilka kriterier ska uppfyllas?
Förslagen ska vara väl förankrade i er bygd eller närområde helst i samarbete med det lokala näringslivet. Finns flera föreningar och intressenter krävs att ni ska samarbetat kring framtagningen av förslag. Det krävs också att de invånarna som inte är representerade i en förening haft möjlighet att ta del av förslagen och kunnat påverka förslaget innan ni gör en ansökan. Ni ska kunna styrka hur ni gjort för att förankra era idéer och förslag till utveckling.

Ansökan måste göras av en förening. Den förening som gör ansökan ska ha minst två öppna möten per år där alla invånare är välkomna. Detta kan vara i anslutning till ett evenemang om det tydligt framgår vart och hur ni bjuder in till information om era idéer och förslag.

Hur gör vi om vi vill bygga något?
Det är viktigt att föreningen undersöker vilka tillstånd och regler som krävs för att kunna genomföra projektet. Det är föreningen som planerar och genomför projektet från start till slut. Det innebär att om det krävs tillstånd från markägare, detaljplaneändring eller byggnadslov ska det göras av föreningen som ansöker. Det är viktigt att planera för framtida skötsel, underhåll och driftskostnader. Driftsfrågor kommer inte att skötas av Nybro kommun men kan skötas av någon annan lokal part.

Ytterligare information finns i:  Riktlinje – Landsbygdsfond – PDF (410 KB)

Ansökan e-postas till  kommun@nybro.se där följande ska finnas med: 

 • om fler föreningar/organisationer står bakom ansökan anges dessa
 • samarbetsparter från lokalt näringsliv
 • föreningens adress och organisationsnummer
 • bank-/plusgiro för utbetalning
 • kontaktperson
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • beskriv vad ni vill göra.
 • redogör specificerat för vilka kostnader ni söker fondmedel för.
 • bifoga er budget
 • övrig projektinformation som Nybro kommun bör känna till:
  till exempel om det krävs fler medfinansiärer för att projektet ska komma igång
 • beskriv hur ni har förankrat förslaget/förslagen till projektet med invånarna och lokalt näringsliv i byn/orten där det ska genomföras
 • ange bedömd projekttid med startdatum och slutdatum
 • vem står för kommande drift och skötsel av det ni vill göra
 • bedömd årlig kostnad för kommande drift och skötsel

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-15 | skapad: 2019-11-12

Nyheter

  19-12-10 Julklapp till Nybros näringsliv

2019-12-02 - En julklapp till Nybro kommuns näringsliv från Nybro kommun! Välkommen till lunch 10 december med en spännande föreläsning med Stefan Bernhardsson, digital annonsexpert.

  Tobaksfri skoltid

2019-11-19 - Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. Kampanjen Tobaksfri skoltid vill uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.

  Polisens trygghetsundersökning 2019

2019-11-14 - Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Landsbygdsfond

2019-11-12 - Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Nationell totalförsvarsövning

2019-11-06 - Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att [...]

  Premiär för Digitala Nybro

2019-10-31 - Under två dagar bjöds medborgare över 65 år till Kristallen där de tog ett steg in i den digitala världen.

  Vill du hjälpa en medmänniska?

2019-10-25 - Kan du tänka dig att ställa upp som god man för en medmänniska som inte kan tillvarata sina intressen? Ofta räcker det långt med att ha ett stort hjärta, koll på läget och förmågan att göra sånt som kan vara svårt för någon annan.

  Kommunen minskar utsläpp

2019-10-23 - Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  Fastighetsförsäljning av Brunnen 6

2019-09-30 - Med anledning av att felaktiga uppgifter förekommer kring tomtpriset och bygglov vill Nybro kommun förtydliga hanteringen av fastigheten Brunnen 6. [...]

  Klimatstrejk fredagen den 27 september

2019-09-27 - Med anledning av FN:s klimattoppmöte har den senaste veckan genomsyrats av aktiviteter för att uppmärksamma den alltmer akuta klimatkrisen. Under [...]

  Aktiviteter under anhörigveckan

2019-09-24 - Nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är [...]

  Pride!

2019-09-02 - Den 2-7 september uppmärksammar vi i Nybro kommun Pride tillsammans med Kalmarsund Pride, På lite olika platser i kommunen vajar [...]

  Vägledning i ditt företagande

2019-10-08 - Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag och [...]