DETALJPLAN FÖR RINGAREN 1 M.FL. FASTIGHETER I MADESJÖ, NYBRO STAD

Detaljplanens syfte är att uppdatera äldre detaljplaner för att möjliggöra försäljning av kommunalägd mark, samt utbyggnad enligt Gång- och cykelplan 2015 längs Jutarnas väg och Emmabodavägen. Syftet är även att upphäva strandskyddet.

GRANSKNING

Detaljplaneförslaget för fastigheten RINGAREN 1 M.FL. I MADESJÖ, NYBRO STAD, är ute på granskning från 2 januari till och med 24 januari 2019.

granskningshandlingarna hittar du här nedan:

  Underrättelse_Dp_Ringaren – PDF (421 KB)

  Granskning_Dp_Ringaren_plankarta – PDF (568 KB)

  Granskning_Dp_Ringaren_planbeskrivning – PDF (2 MB)

  Granskning_Dp_Ringaren_behovsbedömning – PDF (666 KB)

  Granskning_Dp_Ringaren_samrådsredogörelse – PDF (1 MB)

 

Utredningar

 PM Röken 4 – PDF (3 MB)

  Naturvärdesinventering av kvarteren Ringaren – PDF (176 KB)

  Naturvärdesinventering karta – PDF (693 KB)

 

 

Visa alla (Pågående detaljplaner) på en stor karta

Visa (DETALJPLAN FÖR RINGAREN 1 M.FL. FASTIGHETER I MADESJÖ, NYBRO STAD) på en stor karta

Relaterat: Kontaktuppgifter för: DETALJPLAN FÖR RINGAREN 1 M.FL. FASTIGHETER I MADESJÖ, NYBRO STAD

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-02 | skapad: 2017-11-17
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 5675 - kategori: 452

Pågående detaljplaner - kartor