Detaljplan för del av Rismåla 2:3 i Rismåla, Nybro stad

Detaljplanens syfte är att planlägga för stora villatomter i en lantlig miljö på del av Rismåla 2:3 i Nybro, Nybro kommun samt att möjliggöra hästhållning inom planområdet. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom delar planområdet.

Planområdet är beläget nordväst om Nybro stads tätort, strax väster om Rismåla göl och Rismåla naturreservat. Planområdet gränsar i väster till beteshagar och Rismåla gård där Nybro Ridklubb sedan i början av 1970-talet bedrivit ridskoleverksamhet. I planområdets sydvästra del finns en äldre hästgård med kringliggande beteshagar. Planområdet avgränsas i söder av Högalundsvägen/Blads väg och i norr av befintliga ridvägar och väg till Rismåla göls parkering.

Området omfattar en areal om cirka 13 hektar.

Samråd

Detaljplaneförslaget för del av Rismåla 2:3 i Nybro, Nybro kommun är utställt på samråd under perioden 6 december 2017 – 7 januari 2018.

Samrådshandlingarna hittar du här nedanför.

  Planbeskrivning_DP_Rismåla_Samråd – PDF (1 MB)

  Plankarta_DP_Rismåla_Samråd – PDF (2 MB)

  Behovsbedömning_DP_Rismåla_Samråd – PDF (121 KB)

  P TS-2015-27 Samrådsinbjudan – PDF (913 KB)

 

Genomförda utredningar hittar du här nedanför.

  Bullerutredning Berg timber – PDF (613 KB)

  Bullerutredning Freezing Food – PDF (953 KB)

  MUR Geoteknisk undersökning – PDF (590 KB)

  Situationskarta Geoteknisk undersökning – PDF (447 KB)

Visa alla (Pågående detaljplaner) på en stor karta

Visa (Detaljplan för del av Rismåla 2:3 i Rismåla, Nybro stad) på en stor karta

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Detaljplan för del av Rismåla 2:3 i Rismåla, Nybro stad

Datum för publicering | ändrad: 2018-10-02 | skapad: 2015-01-29
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 2645 - kategori: 452

Pågående detaljplaner - kartor