DETALJPLAN HARSTENSLYCKE (kv. Åkaren), NYBRO

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av industri och verksamheter i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet.

GRANSKNING (OBS! Förlängd granskningstid t.o.m. 3 april)

Detaljplaneförslaget för del av HARSTENSLYCKE 1:17 M.FL., kv. ÅKAREN, I ÅKRAHÄLL, NYBRO är ute på granskning under perioden 27 februari 2020 – 3 april 2020.

Efter önskemål om förlängd granskningstid har förvaltningen beslutat att ändra sista dagen för att skicka in yttranden till den 3 april 2020. Informationen kommer att skickas ut till sakägare under veckan. 

Underrättelse och planhandlingar hittar du här under:

  Underrättelse_Dp_Harstenslycke_GR – PDF (954 KB)

  Plankarta_Dp_Harstenslycke_GR_digital – PDF (2 MB)

  Planbeskrivning_Dp_Harstenslycke_GR – PDF (3 MB)

  Miljökonsekvensbeskrivning_Dp_Harstenslycke_GR – PDF (4 MB)

  Behovsbedömning_Dp_Harstenslycke_GR – PDF (963 KB)

  Samrådsredogörelse_Dp_Harstenslycke_GR_webbversion – PDF (1 MB)

 

Genomförda utredningar för detaljplanen hittar du här:

  Arkeologisk_utredning_Knaton_2010-04 – PDF (8 MB)

  Dagvattenutredning_Sweco_2017-07-11 – PDF (1 MB)

  Dagvattenutredning_WSP_2019-10-14 – PDF (2 MB)

  Dagvattenutredning_WSP_2019-10-14_karta – PDF (2 MB)

  Geotekniskt_utlåtande_Sweco_2017-06-16 – PDF (360 KB)

  Geotekniskt_utlåtande_Sweco_2017-06-16_karta – PDF (2 MB)

  Miljökonsekvensbeskrivning_mötesspår_industrispår_Banverket_2000-12-06 – PDF (2 MB)

  Naturinventering_Nybro_kommun_2017-12-19 – PDF (4 MB)

  Riskutredning_farligt_gods_Sweco_2017-06-16 – PDF (663 KB)

  Trafikutredning_Sweco_2017-07-06 – PDF (1 017 KB)

  Trafikutredning_Sweco_2019-11-15 – PDF (387 KB)

  Åtgärdsvalsanalys_Vectura_12-05-29 – PDF (7 MB)

  Åtgärdsvalsstudie_Trafikverket_2018-10-05 – PDF (5 MB)

 

Visa alla (Pågående detaljplaner) på en stor karta

Visa (DETALJPLAN HARSTENSLYCKE (kv. Åkaren), NYBRO) på en stor karta

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-25 | skapad: 2017-12-07

Pågående detaljplaner - kartor