DETALJPLAN FÖR DEL AV HARSTENSLYCKE 1:17 M.FL. FASTIGHETER I NYBRO, NYBRO KOMMUN

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna för byggnation av ett nytt industri– och verksamhetsområde och i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är att skapa ett effektivt markutnyttjande genom ny struktur för diken och dammar (för en god dagvattenhantering), en ny gatukoppling samt upphäva strandskyddet inom planområdet.

SAMRÅD

Detaljplaneförslaget för del av HARSTENSLYCKE 1:17 M.FL. FASTIGHETER I NYBRO,  NYBRO KOMMUN är på samråd under perioden  22 december 2017 – 23 januari 2018.

Samrådshandlingarna hittar du här:

  Samrådsinbjudan Åkaren 221217 – PDF (1 MB)

 Behovsbedömning_Harstenslycke_1_17_Samråd – PDF (471 KB)

  Planbeskrivning_Harstenslycke_1_17_Samråd – PDF (4 MB)

  Plankarta_Harstenslycke_1_17_Samråd – PDF (6 MB)

 

Genomförda utredningar hittar du här:

  DP_Harstenslycke_Riskutredning_farligt_gods – PDF (663 KB)

  KNATON Rapport_Nybro_Åkaren – PDF (8 MB)

  NVI DP Åkaren pdf – PDF (4 MB)

  PM_Trafik_171004_EM – PDF (1 017 KB)

  DP_Harstenslycke_Geotekniskt_utlåtande – PDF (360 KB)

  DP_Harstenslycke_Geotekniskt_utlåtande_karta – PDF (2 MB)

  DP_Harstenslycke_PM_dagvatten – PDF (1 MB)

 

Visa alla (Pågående detaljplaner) på en stor karta

Visa (DETALJPLAN FÖR DEL AV HARSTENSLYCKE 1:17 M.FL. FASTIGHETER I NYBRO, NYBRO KOMMUN) på en stor karta

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-16 | skapad: 2017-12-07
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 5729 - kategori: 452

Pågående detaljplaner - kartor