Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Bihotell i stadsmiljön

Status: Avslutat arbete

Utplacering görs vid Sveaplan och Ljungdalsparken. Arbetet planeras att ske under v.48.

Bihotellen kommer att ge möjlighet för vilda bin att kunna bo och övervinta i stadens sandrabatter.

Pollinerande insekter bidrar till att mat kan produceras som frukt, bär och övriga grödor.

Insekter i bihotell

Det är främst steklar som utnyttjar bihotell. Olika stekelgrupper samlar olika sorters föda till sina larver. De mest välkända är vildbin som samlar pollen, men det finns även en del vars larver parasiterar på andra arters insamlade pollen. Det finns även andra saker som skiljer dem åt. Nedan följer korta beskrivningar av de vanligaste grupperna i bihotell:

Citronbin

Citronbin är små, svarta bin med gula eller vita fält i ansiktet. Flera arter bygger bon i små hål i bihotell.

Blomsovarbin

Dessa små bin övernattar gärna i blommor. De samlar bara pollen från vissa blomarter. De bygger bon i växtstjälkar eller hål i trä.

Murarbin

Murarbin är robust byggda bin i storleken 7-13 mm. De “murar” igen sina bon med lera. Rödmurarbi är den absolut vanligaste arten i bihotell och den är en utmärkt pollinerare av fruktträd.

Sidenbin

Sidenbin har band av ljus behåring på bakkroppen. Arterna varierar i storlek. Honorna klär bogången i ett sidenliknande membran. Endast en art, väggsidenbi, bor i bihotell. Övriga gräver sina bon i sandig mark.

Blodbin

Blodbin är små bin med röd bakkropp. De lever som parasiter. Honorna lägger sina ägg i andra bins bokammare.

Pälsbin

Dessa bin är stora och har pälslik behåring, vissa kan t.o.m. misstas för humlor. Deras långa tungor låter dem suga nektar som små bin inte når. Vissa bor i “färdiga” hål, medan andra själva gräver ut bogångar i vertikala ler- eller sandhak.

Tapetserarbin

Dessa bin “tapetserar” sina bon med runda bladbitar som de skär ut från växter i närheten. Arterna är 7-20mm långa.

Ullbin

Ullbin anlägger bon i gångar i ved, eller i ihåliga stjälkar. De klär insidan av bona med växthår från ludna blad. I Sverige finns 2 arter; småullbi och storullbi.

Väggbin

I detta släkte finns bara en art i Sverige, som heter just väggbi. Den är 5-7 mm lång och lever gärna i trädgårdar och parker.

Övriga stekelarter

Utöver vildbina finns det en uppsjö av andra steklar som bygger bon eller parasiterar på bon i bihotell. Några av de vanligaste är:

Lergetingar

Lergetingar anlägger gärna bon i lerväggar. De samlar insektslarver till sin avkomma. Arten bygger “skorstenar” vid ingångshålet för att försvåra för parasiter som vill ta sig in.

Guldsteklar

Guldsteklar är små, vackra och metallglänsande steklar som lever som parasiter på bl.a. vildbin. Arterna är ofta svåra att skilja på i fält.

Storgatan 10B, 382 30 Nybro, Sverige

Bihotell i stadsmiljön

Storgatan 10B, 382 30 Nybro, Sverige

Kontakta oss

Stadsmiljö & Parker

Om du har frågor kring allmänna parkanläggningar, lekplatser, torghandel, skötselavtal, ersättnings för materialinköp eller andra samhällsföreningsfrågor kontakta nedan.

Telefon: 0481-453 44 eller kommunens växel: 0481-450 00
E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.