Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar.

  Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun – PDF (569 KB)

  Karta – Allmänna lokala ordningsföreskrifter – PDF (300 KB)

  Arbetsordning för kommunfullmäktige – PDF

  Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet – PDF

 Avfallsplan och renhållningsföreskrifter (KSRR webbplats)

  Bestämmelser om ersättning till Nybro kommuns förtroendevalda – PDF

 Lokala hälsoskyddsföreskrifter – PDF

  SP TS-2018-49 20180504 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel – PDF (485 KB)

  Lokala föreskrifter för gångbanerenhållning i Nybro kommun – PDF

Kommunstyrelse

  Reglemente av regler för uppvaktning av förtroendevalda och arbetstagare i Nybro kommun – PDF

  Reglemente för intern kontroll för Nybro kommun – PDF

  Reglemente för kommunfullmäktiges ungdomsråd – PDF

  Reglemente för kommunstyrelsen – PDF

  Reglemente för Nybro kommuns krisledningsnämnd – PDF

  Reglemente för Nybro kommuns revisorer – PDF

  Reglemente för planeringsberedningen – PDF

  Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd – PDF

Omsorg

  Reglemente för omsorgsnämnden – PDF

Individ och familj

  Reglemente för Individ- och familjenämnden – PDF

Lärandenämnden

 Reglemente Lärandenämnden – PDF

  Skolskjutsreglemente – PDF

Miljö- och byggnämnden

 Reglemente miljö och byggnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

 Reglemente för kommunal väghållning och enskilda vägar inom Nybro kommun – PDF

  Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden – PDF (640 KB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-12-17

Styrdokument & Lagar

  Årsredovisning

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2017 - PDF (1 MB) Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den finansierats. [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Lagar

En kommuns verksamhet styrs till stor del av olika lagar. Dessa lagar beslutar riksdagen om. Kommunens verksamhet styrs till stor [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun - PDF (569 KB) [...]

  Styrprinciper

Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Styrprincipernas ambition är att [...]