Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar.

  Arbetsordning för kommunfullmäktige – PDF

  Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet – PDF

 Avfallsplan och renhållningsföreskrifter (KSRR webbplats)

  Bestämmelser om ersättning till Nybro kommuns förtroendevalda – PDF

 Lokala hälsoskyddsföreskrifter – PDF

 Lokala ordningsföreskrifter – PDF

  Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 2014 – PDF

  Lokala föreskrifter för gångbanerenhållning i Nybro kommun – PDF

Reglementen

Kommunstyrelse

  Reglemente av regler för uppvaktning av förtroendevalda och arbetstagare i Nybro kommun – PDF

  Reglemente för intern kontroll för Nybro kommun – PDF

  Reglemente för kommunfullmäktiges ungdomsråd – PDF

  Reglemente för kommunstyrelsen – PDF

  Reglemente för Nybro kommuns krisledningsnämnd – PDF

  Reglemente för Nybro kommuns revisorer – PDF

  Reglemente för planeringsberedningen – PDF

  Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd – PDF

Omsorg

  Reglemente för omsorgsnämnden – PDF

Individ och familj

  Reglemente för Individ- och familjenämnden – PDF

Lärande och kultur

  Reglemente för lärande- och kulturnämnden – PDF

  Skolskjutsreglemente – PDF

Myndighetsnämnden

  Reglemente för myndighetsnämnden – PDF

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden

 Reglemente för kommunal väghållning och enskilda vägar inom Nybro kommun – PDF

  Reglemente för teknik- och samhällsbyggnadsnämnden – PDF

Datum för publicering | ändrad: 2018-11-12 | skapad: 2014-12-17
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 2454 - kategori: 58

Styrdokument & Lagar

  Årsredovisning

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2017 - PDF (1 MB) Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den finansierats. [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Lagar

En kommuns verksamhet styrs till stor del av olika lagar. Dessa lagar beslutar riksdagen om. Kommunens verksamhet styrs till stor [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet ska fungera som ett genomförandedokument för det som är planerat i översiktsplan och detaljplan gällande bostäder. Programmet ska visa [...]

  Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar. Arbetsordning för kommunfullmäktige - PDF Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet - [...]

  Styrprinciper

Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Styrprincipernas ambition är att [...]