Nybro kommun skyddar dina personuppgifter och din integritet

Behandling av personuppgifter inom Nybro kommun

Uppgifter om dig är något Nybro kommun behandlar med största varsamhet. Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (”GDPR” General Data Protection Regulation) i kraft. Den nya lagen ersätter personuppgiftslagen och innebär ett stärkt skydd för dina personuppgifter och dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling.

Kommunen bedriver många olika verksamheter. För att vi ska kunna utföra detta arbete behöver vi behandla och spara en mängd olika personuppgifter. Personuppgifterna kan inhämtas på olika sätt. Oftast inhämtas personuppgifter direkt från dig men ibland kan personuppgifter även inhämtas från någon annan till exempel Skatteverket. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för den aktuella verksamheten och om kommunen har en skyldighet att arkivera dem enligt lag. Personuppgifterna ska behandlas med användning av tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sätt som tryggar att lämplig säkerhet uppnås.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Det kan till exempel vara myndighetsutövning (bygglov eller ekonomiskt bistånd), rättslig förpliktelse (utbildningsverksamhet eller bibliotek), avtal (anställningsavtal eller avtal med en kund) eller allmänt intresse (kultur- och fritidsverksamhet). I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. Däremot kan vi ha en skyldighet att enligt lag lämna uppgifterna till utomstående, till exempel andra myndigheter. Uppgifterna kan också komma att lämnas till andra, offentlighetsprincipen, om uppgifterna är en del av en allmän handling.

Nybro kommuns verksamheter är uppdelad på åtta nämnder/förvaltningar och bolag, som samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter för att kunna ge samhällsservice, utöva sina myndighetsuppdrag och utveckla lokalsamhället.

Varje politisk nämnd och bolagsstyrelse är personuppgiftsansvariga för sina verksamheters personuppgiftsbehandlingar.

Dina rättigheter som invånare i Nybro kommun

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

I kommunen är respektive nämnd personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter ska du därför vända dig till den nämnd som ansvarar för behandlingen. Det gör du enklast genom att ringa 0481-450 00 eller skicka e-post till  kommun@nybro.se .

Kommunen har ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0481-450 00 eller skicka e-post till  dataskyddsombud@nybro.se .

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida  www.datainspektionen.se

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter. Du kan även läsa mer om dataskyddsförordningen här: Europeiska kommissionen – Medborgares rättigheter  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_sv

Personuppgiftsansvarigas uppdrag översiktligt beskrivet

Kommunstyrelsens uppdrag är att bereda ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige, samt att ge ett administrativt stöd till övriga förvaltningar och bolag. Här hanteras ekonomi, personalärenden, IT-frågor, inköpssamordning, strategisk kommunikation och administrativt stöd till politiken.

Individ- och familjenämnden arbetar med prövning av rätt till insatser och genomförande av insatser inom områdena barn och familj, ekonomiskt bistånd, integration, samt funktionshinder. När vi utför vårt uppdrag hanterar vi dina personuppgifter enligt den lagstiftning som finns. Hanteringen av personuppgifter är både när vi prövar rätten till insatser, när vi utför insatsen, och när vi följer upp insatsen.

Utförandet av vårt uppdrag till dig styr även hur vi hanterar dina personuppgifter. Beroende på vad du ansöker om, eller vilka insatser du har inhämtar vi uppgifter och överför uppgifter om dina personliga förhållanden till andra myndigheter.

Lärande- och kulturförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla barnomsorg, skola och kulturverksamhet.”.

Myndighetsnämnden har det samlade ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen samt bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Verksamheten hanterar ansökningar eller anmälningar från och tillsyn av både företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar.

Nybro Bostads AB tillhandahåller, bygger och underhåller bostäder – så kallad allmännyttiga bostäder. Exempel på personuppgiftsbehandlingar som hanteras inom bostadsbolagets verksamheter är hyresavtal, intresseanmälningar, personaladministration, kundregister med mera.

Läs mer på  www.nbab.se/gdpr

Nybro Energi bygger och driver energilösningar inom elnät, elhandel, vatten och avlopp, fjärrvärme och fibernät.

Läs mer på  www.nybroenergi.se/gdpr

Omsorgsnämnden ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg utifrån socialtjänstlagen samt hemsjukvård, såväl i den egna bostaden som i de särskilda boendena.

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller allt från att ta fram planer och kartor för samhällsbyggandet och minskad klimatpåverkan till att ta hand om kommunens mark och gator. Mycket praktisk verksamhet ingår som att skotta snö, laga mat och städa. Med företag, föreningar och privatpersoner ingår nämnden avtal gällande bland annat arrenden och nyttjanderätter. Även drift och skötsel av de kommunala sport- och fritidsanläggningarna samt bidrag till föreningslivet ingår.

Valnämnden handhar alla uppgifter kring och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet. Arbetet omfattar även eventuella lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar. I samband med valen arbetar röstmottagare på valnämndens uppdrag, organisation och administration av röstmottagare innebär en behandling av personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer i syfte att kunna hålla kontakt med de olika valdistrikten före och under valen.

Överförmyndarnämnden, som är gemensam för Emmaboda-, Nybro-, Torsås och Uppvidinge kommun, har som uppgift att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförlust.

Lagring och gallring av personuppgifter

Lagring och gallring styrs av förvaltningarna och bolagens  dokumenthanteringsplaner.

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-13 | skapad: 2019-03-05

Dataskyddsförordningen - GDPR

  Dataskyddsombud - Kontakt

Dataskyddsförordningen, hur kommunen behandlar personuppgifter Dataskyddsombud Telefon: 0481-452 30 E-post: dataskyddsombud@nybro.se Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm