Nybro kommun värnar dina personuppgifter och din integritet

Behandling av personuppgifter inom Nybro kommun

Nybro kommun vill informera dig om att följande gäller för vår behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018, då den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) och den svenska Dataskyddslagen träder i kraft. Även annan lagstiftning, som Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Bokföringslagen, Arkivlagen med flera nationella lagar, styr hur vi ska hantera dina personuppgifter.

Nybro kommuns verksamheter är uppdelad på åtta nämnder/förvaltningar och bolag, som samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter för att kunna ge samhällsservice, utöva sina myndighetsuppdrag och utveckla lokalsamhället.

Varje politisk nämnd och bolagsstyrelse är personuppgiftsansvariga för sina verksamheters personuppgiftsbehandlingar.

Översiktlig beskrivning av personuppgiftsansvarigas uppdrag och förutsättningar för personuppgiftsbehandling

Kommunstyrelsens uppdrag är att bereda ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige, samt att ge ett administrativt stöd till övriga förvaltningar och bolag. Här hanteras ekonomi, personalärenden, IT-frågor, inköpssamordning, strategisk kommunikation och administrativt stöd till politiken.

Uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning, rättslig förpliktelse, avtal, samtycke och skydd av den registrerades grundläggande intresse är de rättsliga grunderna som kommunstyrelsen stödjer sig på i sina behandlingar av personuppgifter.

Individ- och familjenämnden arbetar med prövning av rätt till insatser och genomförande av insatser inom områdena barn och familj, ekonomiskt bistånd, integration, samt funktionshinder. När vi utför vårt uppdrag hanterar vi dina personuppgifter enligt den lagstiftning som finns. Hanteringen av personuppgifter är både när vi prövar rätten till insatser, när vi utför insatsen, och när vi följer upp insatsen.

Utförandet av vårt uppdrag till dig styr även hur vi hanterar dina personuppgifter. Beroende på vad du ansöker om, eller vilka insatser du har inhämtar vi uppgifter och överför uppgifter om dina personliga förhållanden till andra myndigheter.

Exempel på lagliga grunder för Individ- och familjenämndens hantering av personuppgifter är myndighetsutövning, avtal, rättslig förpliktelse, behandlingar som är nödvändiga för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller annan fysisk person och nationell speciallagstiftning.

Lärande- och kulturförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla barnomsorg, skola och kulturverksamhet.”.

Exempel på laglig grund för verksamheter inom skolan är myndighetsutövning, rättslig förpliktelse, allmänt intresse, skydd av den registrerades grundläggande intresse, avtal och myndighetsutövning.

Myndighetsnämnden har det samlade ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen samt bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Verksamheten hanterar ansökningar eller anmälningar från och tillsyn av både företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar.

De vanligaste rättsliga grunderna för verksamhetens behandling av personuppgifter är myndighetsutövning och rättslig förpliktelse.

Nybro Bostads AB tillhandahåller, bygger och underhåller bostäder – så kallad allmännyttiga bostäder. Exempel på personuppgiftsbehandlingar som hanteras inom bostadsbolagets verksamheter är hyresavtal, intresseanmälningar, personaladministration, kundregister med mera.

Exempel på lagliga grunder för bostadsbolagets personuppgiftshantering är exempelvis avtal, samtycke, berättigat intresse, myndighetsutövning, rättslig förpliktelse och allmänt intresse. Läs mer på  www.nbab.se/gdpr

Nybro Energi bygger och driver energilösningar inom elnät, elhandel, vatten och avlopp, fjärrvärme och fibernät.

Avtal är den vanligaste rättsliga grunden för Nybro Energis behandling av personuppgifter, även myndighetsutövning, uppgift av allmänt intresse, rättslig förpliktelse och avtal kan förekomma.

Läs mer på  www.nybroenergi.se/gdpr

Omsorgsnämnden ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg utifrån socialtjänstlagen samt hemsjukvård, såväl i den egna bostaden som i de särskilda boendena.

Myndighetsutövning, rättslig förpliktelse, allmänt intresse, avtal, samtycke och nationell speciallagstiftning är exempel på lagliga grunder för omsorgens personuppgiftshantering.

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller allt från att ta fram planer och kartor för samhällsbyggandet och minskad klimatpåverkan till att ta hand om kommunens mark och gator. Mycket praktisk verksamhet ingår som att skotta snö, laga mat och städa. Med företag, föreningar och privatpersoner ingår nämnden avtal gällande bland annat arrenden och nyttjanderätter. Även drift och skötsel av de kommunala sport- och fritidsanläggningarna samt bidrag till föreningslivet ingår.

Flera rättsliga grunder finns för behandling av personuppgifter som exempelvis avtal, allmänt intresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning. I enstaka fall kan samtycke behöva användas.

Valnämnden handhar alla uppgifter kring och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet. Arbetet omfattar även eventuella lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar. I samband med valen arbetar röstmottagare på valnämndens uppdrag, organisation och administration av röstmottagare innebär en behandling av personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer i syfte att kunna hålla kontakt med de olika valdistrikten före och under valen.

Överförmyndarnämnden, som är gemensam för Emmaboda-, Nybro-, Torsås och Uppvidinge kommun, har som uppgift att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförlust.

Rättslig grund för överförmyndarnämndens personuppgiftshantering är rättslig förpliktelse och myndighetsutövning

Personuppgiftsbiträde

De politiska nämnderna och de kommunala bolagen kan i sina arbeten med personuppgifter komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av lag/författning eller om nämnderna och bolagen utför en uppgift av allmänt intresse eller att de omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att exempelvis säkerställa att de är korrekta och för att avtal ska kunna fullgöras.

Den registrerades rättigheter

Allmänheten har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av kommunens nämnder och bolag. Allmänheten kan även begära rättelse. Medborgarna har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Allmänheten har också under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten själv lämnat till kommunens nämnder och bolag överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Medborgare som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till  Datainspektionen.

Vill du ha mer information om hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att vända dig till  vårt dataskyddsombud.

Hur hanterar vi personnummer?

Personnummer använder vi bara när det är motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller något annat beaktansvärt ändamål.

Hur skyddare vi dina personuppgifter?

För att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter använder vi säkra IT-system. Vi använder också särskilda säkerhetssystem för att skydda dina personuppgifter mot olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Endast de medarbetare som har behörighet och som behöver informationen för att vi ska uppfylla verksamheternas mål har tillgång till dem.

Lagring och gallring av personuppgifter

Lagring och gallring styrs av förvaltningarna och bolagens  dokumenthanteringsplaner.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Nybro kommun värnar dina personuppgifter och din integritet

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-11 | skapad: 2018-05-24
Webbredaktör: Peter Tinnert | peter.tinnert@nybro.se
Id: inlägg: 6208 - kategori: 495

Dataskyddsförordningen - GDPR

  Dataskyddsombud - Kontakt

Om du har frågor om dataskyddsförordningen, hur kommunen behandlar personuppgifter eller annat som rör detta är du välkommen att kontakta [...]