Din integritet hos Nybro kommun – Webb

För att kunna hantera ditt ärende via webbformulär behöver vi samla in information av dig. Den information vi samlar in kommer endast behandlas av oss inom Nybro kommun. Vi kommer inte att lämna ut er information till tredje part om inget annat anges. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

De uppgifter vi samlar in är

  • För- och efternamn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Adress
  • Specifika frågor beroende av ärendets karaktär

Uppgifterna vi samlar sparas i syfte att

  • Kunna återkoppla och kontakta dig
  • Följa upp ett tidigare ärende
  • Kunna hantera ärendet specifikt

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Som utgångspunkt innebär detta att dina personuppgifter endast bevaras till dess att våra samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade.

Rättelse, radering och dataportabilitet

Du har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Härutöver har du rätt att påkalla att vi överför dina personuppgifter till av dig utpekad part. Begäran enligt detta stycke måste göras skriftligen och undertecknas av dig personligen, till undvikande av obehörig åtkomst av dina personuppgifter.

Du har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar dina personuppgifter. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

I och med att jag godkänner och skickar in ett webbformulär via någon av kommunens webbplatser samtycker jag till att Nybro kommun behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-05-17

Dataskyddsförordningen - GDPR

  Dataskyddsombud - Kontakt

Dataskyddsförordningen, hur kommunen behandlar personuppgifter Dataskyddsombud Telefon: 0481-452 30 E-post: dataskyddsombud@nybro.se Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm