Riktlinjer för bostadsförsörjning

En väl fungerande bostadsmarknad är grunden för samhällsutveckling och den enskilda individen. Varje kommun ska enligt lag ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska skapa förutsättningar för alla i Nybro kommun att leva i goda bostäder.

För att möta de utmaningar som finns inom bostadsförsörjningen idag och i framtiden krävs  kunskap om Nybro kommuns bostadsbestånd, demografiska sammansättning och kunskap om särskilda gruppers behov. Det behövs ett aktuellt kunskapsunderlag och ett kontinuerligt och långsiktigt strategiskt arbete kring bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen är ett strategiskt och vägledande dokument vad gäller bostadsbyggande och utvecklingen av bostadsbeståndet i den kommunala planeringen.

Nybro kommun står inför arbetet att revidera den kommunövergripande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad. Som underlag till översiktsplanerna behöver nya riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram. De nu gällande riktlinjerna löper fram till 2020.

Riktlinjerna är på remiss

Nybro kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning är ute på remiss hos kommunens nämnder och bolag, grannkommuner, och regionala organ fram till den 24 januari 2020.

Remisshandlingar

  Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2028 Nybro kommun remiss – PDF (2 MB)

  Bilaga Underlag till riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2028 Nybro kommun remiss – PDF (7 MB)

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunens nu gällande bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige 2013-05-27

  Bostadsförsörjningsprogram 2013-2020 – PDF-fil (1 MB)

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Riktlinjer för bostadsförsörjning

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-19 | skapad: 2014-11-10

Styrdokument & Lagar

  Årsredovisning

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2017 - PDF (1 MB) Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den finansierats. [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Lagar

En kommuns verksamhet styrs till stor del av olika lagar. Dessa lagar beslutar riksdagen om. Kommunens verksamhet styrs till stor [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun - PDF (569 KB) [...]

  Styrprinciper

Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Styrprincipernas ambition är att [...]