Servicemätning Insikt 2015

Insikt är en servicemätning som Nybro kommun använder sig av för att förbättra och bibehålla en god myndighetsutövning gentemot företagen.

Undersökningen görs vart annat år av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de myndighetsområden som omfattas är

  • Brandtillsyn
  • Bygglov
  • Markupplåtelse (ej arrende)
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Serveringstillstånd

Resultatet visar hur bra myndighetsutövningen är inom serviceområdena – information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Årets resultat

Årets resultat visar att Nybro kommuns får har ett varierat betyg inom de olika myndighetsområdena och där målet är att minst följa rikets genomsnitt.

Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64 vilket är en ökning med två enheter jämfört med föregående mätning 2013. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.

De serviceområden som företagarna är mest nöjda med är tillgängligheten och bemötandet. Då resultaten för serviceområdena jämförs med 2013 års resultat visas positiva förändringar för fyra av sex områden. Kompetens står för den största förbättringen med ett tre enheter högre värde. Minst nöjda är företagarna med Information som får ett värde på 63.

Företagarna i Nybro kommun ger varierande betyg till de tre myndighetsområden som har tillräckligt många svar för att kunna redovisa NKI-värden. Högst NKI får Brandtillsyn med 76 och lägst NKI tilldelas Miljö-och hälsoskydd med 58. För Brandtillsyn visas en klar förbättring med ett nio enheter högre värde. Miljö-och hälsoskydd minskar med en enhet.

Jämfört med riksgenomsnitten är företagarna i Nybro kommun nöjdare med området Markupplåtelse, men mindre nöjda med Miljö-och hälsoskydd. Eftersom det finns ett samband mellan ärendets utfall och hur nöjda företagarna är med myndighetsutövningen kan Nybro kommuns resultat vara något underskattade då en förhållandevis låg andel av tillståndsärendena haft positiva utfall.

Fokus för våra åtgärder

Under hösten kommer ett flertal åtgärder att genomföras för att förbättra men också för att bibehålla en god myndighetsutövning gentemot företagen.

Fokus för åtgärderna är främst god tillgänglighet och ett gott bemötande i kombination med rättssäker service.

  • God service med god tillgänglighet utifrån en handläggning som är snabb, kvalitativ och rättssäker.
  • God lotsning med en ”väg in” som lotsar ärendet på ett effektivt sätt mellan olika instanser, ger kvalitativa svar på frågor kring lagar, regler och tillstånd.
  • God information och bra dialog som visar på möjligheter och förståelse för just ditt myndighetsärende och ärendets gång.

 

 Resultat – Nybro kommun – PDF (928 kB)

  Företagsklimat 2015 – PDF (2 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Servicemätning Insikt 2015

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2014-11-26

Servicemätning Insikt

  Servicemätning Insikt 2015

Insikt är en servicemätning som Nybro kommun använder sig av för att förbättra och bibehålla en god myndighetsutövning gentemot företagen. [...]