Medarbetarundersökning 2015

Den sammanvägda bilden av medarbetarundersökningen 2015 visar att Nybro kommun är en bra arbetsgivare. Här finns hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang. Medarbetare känner yrkesstolthet, upplever en positiv känsla av att gå till jobbet, en närvarande och lyhörd chef som är medskapare till ett öppet och tillåtande klimat.

Arbetsklimatet i arbetsgrupperna kännetecknas till stor del av öppenhet med goda möjligheter att våga uttrycka sina åsikter. Det finns en lyhördhet för behov och önskemål liksom ett utbyte av kunskaper och erfarenheter.

Det finns en stor utmaning i att förbättra förutsättningarna för den enskilde att utföra sitt arbete i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv för alla våra medarbetare. Motivationen blir lidande av att man inte hinner med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid och att arbetsrelaterad stress påverkar negativt. Kombinationen mellan svårigheten att själv påverka arbetssituationen och känslan av brist på återhämtning mellan perioder av hög arbetsbelastning gör att balansen mellan arbete, fritid och familj tenderar att bli lidande.

Den formella processen gällande lön- och medarbetarsamtal fungerar i stor utsträckning, men här finns också flera utmaningar bl a tydliggörande av lönesättning, feedback och framtagande av handlingsplan/individuella mål att bli lidande.

Nybro kommun har en nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Det innebär att det räcker med att en medarbetare upplever någon form av utsatthet för att detta område ska bli förmån för åtgärder. Undersökningen visar att det inom kommunen förekommit hot/våld och kränkningar. Medarbetare har också upplevt kränkningar och sexuella trakasserier i anknytning till arbetet. Alarmerande är att bara 3 av 4 medarbetare känner till Nybro kommuns nolltolerans och att endast 6 av 10 känner till vilka möjligheter som finns om man blir utsatt för hot, våld, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier.

Under 2016 kommer Nybro kommun som arbetsgivare att gemensamt arbeta vidare med utsatthet och stress. Resultatet av undersökningen ger en bra utgångspunkt och ses som en katalysator i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Ta del av resultatet.

  Medarbetarundersökning 2015 – Nybro kommun – PDF (515 kB)

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-16 | skapad: 2016-03-10
Webbredaktör: Camilla Kallenberg | camilla.kallenberg@nybro.se
Id: inlägg: 4038 - kategori: 258

Medarbetarundersökning

  Medarbetarundersökning 2015

Den sammanvägda bilden av medarbetarundersökningen 2015 visar att Nybro kommun är en bra arbetsgivare. Här finns hög motivation och goda [...]

  Medarbetarundersökning

Nybro kommun genomför varje år en medarbetarundersökning. Undersökningen är ett instrument för att synliggöra hur medarbetarna uppfattar arbetsklimat, arbetsgivare, ledarskap [...]