Trygghet (KKiK 2014)

Nybro kommun ska av medborgare och besökare upplevas som en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. Här spelar olika trygghetsaspekter en väsentlig roll. Årets resultat visar att vi i stort sett ligger på samma nivå som föregående år, d v s att berörda verksamheter:

  • arbetar utifrån en korrekt och kvalitetssäkrad handläggning inför beslut liksom information om rätten/möjligheten att överklaga, vilket ibland förlänger handläggningstiden.
  • kan tillhandahålla en plats inom barnomsorg eller serviceboende inom lagstadgad gränsnivå.
  • arbetar med belysning av gator, torg eller parker liksom skyltning i syfte att öka trygghetsaspekten liksom upplevelsen av stadsmiljö etc i mörker.

För att ytterligare stärka och kvalitetssäkra resultaten kommer vi:

  • regelbundet följa upp hur barn och ungdomar upplever tryggheten i sin vardagsmiljö med fokus på kränkningar och mobbning.
  • följa upp och utveckla samverkansavtalet mellan kommun och polis.
  • regelbundet följa upp och förbättra planering gällande hemtjänst så att en brukare träffar ett rimligt antal olika vårdare med fokus på kontinuitet och trygghet.
  • på olika sätt stärka medborgardialogen i syfte att får större kunskap om hur medborgarna uppfattar kommunens trygghetsaspekter, liksom att visa upp de insatser som redan görs.

 Nybros resultat för Trygghet – 2014

 Resultat gällande Trygghet – 2014 – PDF (504 kB)

Har du synpunkter?

Vad tycker du om Nybro kommuns resultat på kvalitetsmåtten? Skriv gärna en kommentar via  kommens synpunktsformulär.

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2015-04-28

Kommunens kvalitet i korthet - KKiK 2014

  Effektivitet (KKiK 2014)

https://youtu.be/sQYXSwhLvfM Syftet med måttet är att synliggöra kommunens effektivitet och därmed kvalitet, att utifrån medborgares och brukares perspektiv leverera tjänster/serviceutbud, [...]

  Tillgänglighet (KKiK 2014)

Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Kontakter via telefon och e-post fungerar som "sensorer" mot omvärlden och påverkar organisationens [...]

  Trygghet (KKiK 2014)

Nybro kommun ska av medborgare och besökare upplevas som en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. Här spelar [...]