Om kommuners kvalitet i korthet (KKiK 2014)

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Nybro kommun använder ca 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet är att på olika sätt använda måtten som en del i styrningen och i dialog med brukare och medborgare utveckla verksamheten.

Undersökningen visar hur effektivt medborgarnas skattemedel används och vilken kvalitet kommunen levererar på sin service.

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom fem område

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

 Resultat 2014 i relation till 2013

Den sammanvägda resultatbilden visar att de utmaningar som fanns under 2013 fortfarande är kvar vid mätningen under 2014.

  • Din kommuns tillgänglighet visar på goda resultat.
  • Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat.
  • Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.
  • Din kommuns effektivitet visar på goda resultat.
  • Din kommun som samhällsutvecklare är ett förbättringsområde.

 

  Resultat Kommuners kvalitet i korthet -2014 – PDF (1 MB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2015-04-28

Kommunens kvalitet i korthet - KKiK 2014

  Effektivitet (KKiK 2014)

https://youtu.be/sQYXSwhLvfM Syftet med måttet är att synliggöra kommunens effektivitet och därmed kvalitet, att utifrån medborgares och brukares perspektiv leverera tjänster/serviceutbud, [...]

  Tillgänglighet (KKiK 2014)

Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Kontakter via telefon och e-post fungerar som "sensorer" mot omvärlden och påverkar organisationens [...]

  Trygghet (KKiK 2014)

Nybro kommun ska av medborgare och besökare upplevas som en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. Här spelar [...]