Kommunen som samhällsutvecklare (KKiK 2014)

Det är viktigt för Nybro kommun att växa och öka vår befolkning. En större befolkning ger bättre underlag för skola, föreningsliv, arbete och handel, vilket i sin tur bidrar till fortsatt utveckling. Samtidigt är det viktigt att de personer som bor i vår stad idag trivs och stannar kvar.

Att synliggöra hur framgångsrik en kommun är som samhällsutvecklare är komplext och synliggörs bl.a. av ekonomiska, ekologiska och sociala mått. Bäst resultatutveckling visar andelen ekologiska livsmedel som ökar från 8,7 procent till 22 procent. Regeringens nationella mål för hur stor andel ekologiska livsmedel som ska serveras i offentlig sektorn är 25 procent. Lägger man till andelen som gäller närproducerat d v s potatis och lök från Öland samt färskt kött från Karlskrona så kommer Nybro kommun upp i 45 %. Mått som

  • andelen förvärvsarbetare liksom andelen av befolkningen som får försörjningsstöd är stabilt sett över en treårsperiod, dock något lägre än rikets snitt.
  • antalet nystartade företag per 1000 invånare gjorde en positiv resultatutveckling under 2013, men visar under 2014 på en kraftig tillbakagång.
  • antal utbetalda heldagar från socialförsäkringen per försäkrad 16-64 år visar på en försämring, om dock marginell. (Ökning av sjukpenningtalet syns även i riket.) Måttet är svårt att påverka som kommunorganisation, samtidigt ett viktigt mått att följa.

Även om flertalet av mått som redovisas visar på lägre måluppfyllelse, i relation till föregående år, finns det goda förutsättningar för ett positivt samhällsutvecklings-arbete för Nybro som kommun. I slutet av året har den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (FÖP Nybro) vunnit laga kraft. Här sätts den strategiska agendan för Nybro stads fysiska utveckling och berör frågor som det sociala livet i staden, hållbarhet, kulturmiljö, exploatering liksom mark- och vattenanvändning.

Nybro kommun strävar efter ett varierat och blandat utbud av bostäder, arbetsplatser, service, kultur och utbildning. Det ska finnas olika sorters mötesplatser och anläggningar för fritidsaktiviteter och idrott, såväl utomhus som inomhus, men även mötesplatser för människors kulturella upplevelser och eget skapande.

 Nybros resultat för Kommunen som samhällsutvecklare – 2014

 Resultat gällande Kommunen som samhällsutvecklare – 2014 – PDF (498 kB)

Har du synpunkter?

Vad tycker du om Nybro kommuns resultat på kvalitetsmåtten? Skriv gärna en kommentar via  kommunen synpunktsformulär.

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2015-04-28

Kommunens kvalitet i korthet - KKiK 2014

  Effektivitet (KKiK 2014)

https://youtu.be/sQYXSwhLvfM Syftet med måttet är att synliggöra kommunens effektivitet och därmed kvalitet, att utifrån medborgares och brukares perspektiv leverera tjänster/serviceutbud, [...]

  Tillgänglighet (KKiK 2014)

Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Kontakter via telefon och e-post fungerar som "sensorer" mot omvärlden och påverkar organisationens [...]

  Trygghet (KKiK 2014)

Nybro kommun ska av medborgare och besökare upplevas som en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. Här spelar [...]