Effektivitet (KKiK 2014)

Syftet med måttet är att synliggöra kommunens effektivitet och därmed kvalitet, att utifrån medborgares och brukares perspektiv leverera tjänster/serviceutbud, tillfredsställa behov och förväntningar. För att kunna avgöra graden av effektivitet behöver man jämföra sin kvalitet och sina kostnader. Effektiv blir en tjänst när man får ut största möjliga kvalitet för insatta resurser. Sammantaget handlar det om att utveckla kvaliteten på välfärdstjänsterna till lägsta möjliga kostnad.

I jämförelse med föregående år har Nybro kommun gjort följande positiva resultatutveckling gällande tjänstekvalitet.

  • Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8 i Nybro kommun visar återigen en ökning. SKL:s rapport Öppna jämförelser i grundskolan lyfter särskilt fram Nybro kommun som generellt utmärker sig positivt i elevenkäten och i synnerhet när det gäller frågan ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”.
  • Kostnaden för ett barn i förskolan har minskat.
  • Andelen behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasieskolan är fortsatt högt.
  • Nöjdhetsgraden hos brukarna med särskilt boende är fortsatt hög och har ökat i relation till föregående år.
  • Andelen barn och ungdomar som inte är återaktualiserade ett år efter avslutad insats/utredning har ökat, både i relation till rikets snitt och till Nybro kommuns egna resultat förra året.

Förbättringsområden finns och handlar då främst om effektivitet dvs kostnadsmått. Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänst satt i relation till riket är något lägre i år. Att vårt resultat blivit bättre hör samman med att snittet i riket ökat markant, vilket då gör att Nybro kommuns kostnader hamnar något lägre jämfört med riket. Tittar man bara på kostnaden för Nybro kommun i relation till föregående år är kostnaden något högre.

Liknande trend syns vid analys av kostnad för plats i kommunens särskilda boende, för elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram liksom kostnad per betygspoäng.

 Nybros resultat för Effektivitet – 2014

 Resultat gällande Effektivitet – 2014 – PDF (456 kB)

Har du synpunkter?

Vad tycker du om Nybro kommuns resultat på kvalitetsmåtten? Skriv gärna en kommentar via  kommunen synpunktsformulär.

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2015-04-28

Kommunens kvalitet i korthet - KKiK 2014

  Effektivitet (KKiK 2014)

https://youtu.be/sQYXSwhLvfM Syftet med måttet är att synliggöra kommunens effektivitet och därmed kvalitet, att utifrån medborgares och brukares perspektiv leverera tjänster/serviceutbud, [...]

  Tillgänglighet (KKiK 2014)

Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Kontakter via telefon och e-post fungerar som "sensorer" mot omvärlden och påverkar organisationens [...]

  Trygghet (KKiK 2014)

Nybro kommun ska av medborgare och besökare upplevas som en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. Här spelar [...]