Delaktighet och kommunikation (KKiK 2014)

Syftet med måttet är att få en samlad bild av kommunens informationsgivning till sina medborgare och brukare.

Genom god medborgardialog och information kan tjänstemännens faktakunskaper och medborgarnas/brukarnas upplevelser komplettera varandra och ge ett bredare underlag inför beslut.

Av de mått som används har kommunen störst påverkansgrad på är måttet som mäter hur väl kommunen möjliggör för medborgaren att delta i kommunens utveckling. Trenden är här positiv och syftet med måttet är att visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation/dialog med medborgarna.

Vid analysen synliggörs utvecklingsområden som medborgarnas möjlighet att återkommande ta del av och påverka utfallet i budget, d v s en möjlighet att påverka prioriteringar och/ eller delta i budgetprocessen. Analysen visar också ett behov av att redovisa resultatet av olika medborgardialoger liksom regelbundet följer upp och utvärderar arbetet med medborgar- och brukardialog.

Under våren 2015 genomförs Medborgarundersökning och Insikt. Dessa undersökningar genomförs vart annat år.

I syfte att öka information och påverkansgrad till medborgarna har Kommunfullmäktige i Kommunplanen givit uppdraget att Utveckla medborgardialogen i Nybro kommun. (Uppdrag 2015: 3)

 Nybros resultat för Delaktighet och kommunikation – 2014

  Resultat gällande Delaktighet och kommunikation – 2014 – PDF (591 kB)

Har du synpunkter?

Vad tycker du om Nybro kommuns resultat på kvalitetsmåtten? Skriv gärna en kommentar via  kommunens synpunktsformulär.

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2015-04-28

Kommunens kvalitet i korthet - KKiK 2014

  Effektivitet (KKiK 2014)

https://youtu.be/sQYXSwhLvfM Syftet med måttet är att synliggöra kommunens effektivitet och därmed kvalitet, att utifrån medborgares och brukares perspektiv leverera tjänster/serviceutbud, [...]

  Tillgänglighet (KKiK 2014)

Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Kontakter via telefon och e-post fungerar som "sensorer" mot omvärlden och påverkar organisationens [...]

  Trygghet (KKiK 2014)

Nybro kommun ska av medborgare och besökare upplevas som en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. Här spelar [...]