Trygghet (KKiK 2013)

Att Nybro kommuns invånare ska känna trygghet är en mycket viktig kvalitetsfråga för kommunen. Medborgarundersökningen som ligger till grund bygger på upplevelsen av att känna sig trygg och är därför svår att mäta. Men trygghet kan också vara att känna igen den som knackar på när hemtjänsten kommer, eller att inte ha allt för stora grupper barn på varje förskolepersonal.

ChristerKratzEtt av kommunens prioriterade målområden är att medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. Här spelar olika trygghetsaspekter en väsentlig roll. Några av dessa trygghetsaspekter bedöms utifrån valda nyckeltal. Det samlade resultatet visar att vi ytterligare förbättrat våra resultat när det gäller kontinuitet och trygghet för äldre med behov av omsorg i hemmet och vi har ökat personaltätheten i barngrupperna på förskolan.

För att ytterligare stärka och/eller säkra resultaten kommer vi

  • regelbundet följa upp hur barn och ungdomar upplever tryggheten i sin vardagsmiljö med fokus på kränkningar och mobbning.
  • följa upp och utveckla det samverkansavtal som skrevs tillsammans med polisen under 2013
  • på olika sätt stärka medborgardialogen i syfte att får större kunskap om hur medborgarna uppfattar kommunens trygghetsaspekter, liksom att visa upp de insatser som redan görs.
  • regelbundet följa upp att medborgare med hemtjänst träffar ett rimligt antal olika vårdare med fokus på kontinuitet och trygghet.

Christer Kratz, chef för Lärande- och Kulturförvaltningen

 Nybro kommuns resultat för trygghet 2013 (nytt fönster)

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2014-11-25

Kommuners kvalitet i korthet - KKiK 2013

  Effektivitet (KKiK 2013)

KKIK mäter kommunens effektivitet i 16 olika mått med mycket varierat innehåll, varav vissa mäter kvalitet och serviceutbud och vissa [...]

  Tillgänglighet (KKiK 2013)

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar om tillgänglighet via telefon och [...]

  Trygghet (KKiK 2013)

Att Nybro kommuns invånare ska känna trygghet är en mycket viktig kvalitetsfråga för kommunen. Medborgarundersökningen som ligger till grund bygger [...]