Kommunen som samhällsutvecklare (KKiK 2013)

Hur framgångsrik en kommun är som samhällsbyggare är komplext. Det behövs bland annat ekonomiska, ekologiska och sociala mått från många olika delar och aspekter av hur samhället utvecklas.

Marie-leanderssonResultaten visar att

  • andelen förvärvsarbetare är lägre än genomsnittet för KKiK-kommunerna
  • andelen av befolkningen som får försörjningsstöd är lägre än genomsnittet och samtidigt lägre än 2012.
  • befolkningens hälsotillstånd, som mäts genom det så kallade ohälsotalet i kommunen ligger lite högre än för övriga kommuner i undersökningen och samtidigt något högre än vid motsvarande undersökning 2012.
  • antalet nystartade företag har ökat jämfört med 2012, men är lägre än genomsnittet.
  • andelen ekologiska livsmedel ökar, men ligger fortfarande under rikssnittet och betydligt under regeringens nationella mål för hur stor andel ekologiska livsmedel som ska serveras i offentlig sektorn, 25 procent.
  • Måttet som mäter hur invånarna ser på sin kommun som en attraktiv plats att leva och bo på är lägre än snittet och lite lägre än i fjol. Resultatet visar att det främst krävs förbättringar avseende fritidsmöjligheter, bostäder, kommunikationer samt trygghet.

För att förbättra resultatet håller Nybro kommun bland annat på att

  • ta fram ett sport- och fritidsprogram, ett Natur- och friluftslivsprogram, ett parkprogram samt en långsiktig handlingsplan för utvecklingen av Svartbäcksmåla-området.
  • revidera kommunens mat- och måltidspolicy respektive energi- och klimatstrategi bland annat för att förbättra kommunens arbete med miljöhänsyn.
  • arbeta för ett förbättrat företagsklimat och verka för att öka Nybros attraktivitet bland företag som vill starta eller omlokalisera sig.
  • utveckla samverkan mellan skola och näringsliv

Marie Leandersson, chef för Samhällsbyggnad

 Nybro kommuns resultat för samhällsutveckling 2013 (nytt fönster)

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2014-11-25

Kommuners kvalitet i korthet - KKiK 2013

  Effektivitet (KKiK 2013)

KKIK mäter kommunens effektivitet i 16 olika mått med mycket varierat innehåll, varav vissa mäter kvalitet och serviceutbud och vissa [...]

  Tillgänglighet (KKiK 2013)

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar om tillgänglighet via telefon och [...]

  Trygghet (KKiK 2013)

Att Nybro kommuns invånare ska känna trygghet är en mycket viktig kvalitetsfråga för kommunen. Medborgarundersökningen som ligger till grund bygger [...]