Effektivitet (KKiK 2013)

KKIK mäter kommunens effektivitet i 16 olika mått med mycket varierat innehåll, varav vissa mäter kvalitet och serviceutbud och vissa redovisar kostnad för tjänst. Nybro kommun har valt som mål att minst nå snittet för riket för varje mått. I 11 mått når vi målet, i fyra mått är målet delvis nått och i 1 mått är målet inte nått. Detta skall jämföras med föregående år då Nybro kommun nådde målet i 7 av 15 mått.

hans-gunnar-hovbackDet mått vi inte når gäller det serviceutbud vi kan erbjuda inom särskilt boende vad avser utevistelse enligt den enskildes egna önskemål och vardagliga aktiviteter. Detta är ett tydligt förbättringsområde och vi har höga ambitioner om att nå målet. Trots detta visar ett annat mått att Nybro kommun är mycket nära att nå målet för hur nöjda brukarna är med sitt särskilda boende. Ett annat mål som vi inte fullt ut når är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten, där vi fortfarande ligger över riksgenomsnittet.

Nybro kommun har nått alla mål som avser mätetal inom skola och förskola. Det är dessutom glädjande att konstatera att resultatet för samtliga uppmätta mål är bättre än föregående år. Även om inte målet avseende andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning inom Individ- och familjeomsorgen är helt nått, kan konstateras att resultat kraftigt förbättrats från föregående mättillfälle.

Hans-Gunnar Hovbäck, chef för Individ- och familjeförvaltningen

 Nybro kommuns resultat för effektivitet 2013 (nytt fönster)

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2014-11-25

Kommuners kvalitet i korthet - KKiK 2013

  Effektivitet (KKiK 2013)

KKIK mäter kommunens effektivitet i 16 olika mått med mycket varierat innehåll, varav vissa mäter kvalitet och serviceutbud och vissa [...]

  Tillgänglighet (KKiK 2013)

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar om tillgänglighet via telefon och [...]

  Trygghet (KKiK 2013)

Att Nybro kommuns invånare ska känna trygghet är en mycket viktig kvalitetsfråga för kommunen. Medborgarundersökningen som ligger till grund bygger [...]