Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut om ny vision för framtidens Nybro. Visionen bottnar i en stark framtidstro och vill förstärka den drivkraft, framåtanda och stolthet som finns. Visionen omfattar hela Nybro kommun både tätort och landsbygd. Och alla i kommunen, såväl invånare som medarbetare eller företagare har en viktig roll i att vi når visionen. Målen som har visionen som utgångspunkt tog kommunfullmäktige beslut om den 17 september 2018.

Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande
bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro

Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får möjlighet till framgång.

I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, föreningsliv och samhällsengagemang där fler är delaktiga.

I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande och generösa. Med en gemenskap djupt rotad i bygdens historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att bjuda in världen runt oss.

Perspektiv
•Tillväxt
•Hållbarhet
•Gemenskap

Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut, ställningstagande och förhållningssätt ska gynna tillväxt, hållbarhet och gemenskap i Nybro kommun.

Nybro kommuns mål

Attraktivt & kreativt
Vi har en levande kommun med attraktiv och kreativ miljö. Här finns mötesplatser, meningsfull fritid och en stimulerande tillvaro för människor i alla åldrar. Här finns möjligheter för den som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

Delaktigt & tryggt
Vi har ett öppet klimat, ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av inflytande och omtanke, där mångfald är en tillgång. Den som är behov av stöd och hjälp bemöts med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.

Stolt & modigt
Vi har den bästa utbildningen och en fantastisk omsorg. Vi är tillgängliga och professionella i vårt bemötande liksom i vårt sätt att tillhandahålla service och stöd. Här finns en hållbar tillväxt, miljö och social gemenskap. Ekonomin ger varje år ett överskott i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Ett växande näringsliv
Vi är en attraktiv kommun att verka i som företagare. Vi är tillgängliga, har goda relationer och en effektiv och kvalitativ handläggning.

Attraktiv arbetsgivare
Vi är en utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av tillit och medskapande, fri från diskriminering och kränkande handlingar.

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2018-01-09

Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer även en förteckning över förtroendevalda 2019-2022 [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunfullmäktige 17 juni

Nästa kommunfullmäktige: Måndag 17 juni kl. 15. Som vanligt på Kristallen där mötet inleds med en frågestund från allmänheten. Kan [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Sammanträdesdagar

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019.

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]