Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun.

Kommunfullmäktige styr kommunen

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas alla viktiga principbeslut. Man utser även ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Kommunfullmäktige beslutar till exempel om vilka nämnder som ska finnas i kommunen. Det kan även handla om taxor och avgifter, mål för de olika verksamheterna, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Valberedning

Kommunfullmäktige utser en valberedning för varje mandatperiod. Valberedning förbereder alla val där man tillsätter ledamöter. Det kan vara nämndledamöter, revisorer, representanter för kommunen i olika organ med mera.

Kommunstyrelsen förbereder beslut

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens verksamhet. De förbereder och yttrar sig i ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. De har även hand om den ekonomiska förvaltningen och bevakar att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen utser även ett arbetsutskott som består av fem personer.

Nämnderna styr sin verksamhet

Varje politisk nämnd ansvarar för ett eget område.  Varje nämnd har en motsvarande tjänstemannaorganisation till sitt förfogande för att ge service till medborgarna, arbeta fram beslutsunderlag och i vissa fall utföra myndighetsutövning. Nybro kommun har sex nämnder:

  • Individ- och familjenämnden
  • Lärandenämnden
  • Kulturnämnden
  • Miljö- och byggnämnden
  • Omsorgsnämnden
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Överförmyndarnämnden

Råd och utskott

Vissa frågor kan lyftas ut från nämnder eller kommunstyrelse till råd eller utskott. Råden och utskotten har en egen budget och de fungerar även som remissinstanser. Det innebär att de yttrar sig i olika frågor innan beslut tas i nämnder eller kommunfullmäktige. Idag har Nybro kommun fyra utskott och råd:

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Politisk organisation

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-09-29

Politik

  Protokoll & Kallelser

2019 - Kommunstyrelsens register - PDF (354 KB Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt [...]

  Sammanträdesdagar

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019.

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Nybroförslaget

Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och rösta på andras förslag.

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Ungdomsrådet i Nybro kommun!

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]