Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då det annonserats på kommunens anslagstavla att protokollet är justerat.

Förvaltningsrätten i Växjö, som är den instans man klagar till, kan inte ändra innehållet i ett överklagat beslut utan bara upphäva det om man finner att det är olagligt. Ett beslut är olagligt om:

1. det inte har tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om du vill att förvaltningsrätten ska ta upp ditt ärende, ska du skriva ett överklagande där du talar om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Tala också om vad du vill att den ska pröva och vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Du bör även uppge de bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje särskilt bevis.

Överklagandet ska dessutom innehålla:

* person- eller organisationsnummer
* postadress och adress till din arbetsplats
* telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer (med
undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges
endast om rätten begär det)
* e-postadress, och
* annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

När det gäller beslut som en nämnd fattat med stöd av en särskild lag, till exempel, skollagen, socialtjänstlagen eller miljöbalken, framgår det av beslutet och respektive lag hur beslutet får överklagas och vilken instans som ska pröva överklagandet.

Vart skickar jag överklagandet?

Den som begär att få lagligheten av kommunens beslut prövat, så kallad laglighetsprövning, ska lämna ett sådant överklagande direkt till förvaltningsrätten.

Detsamma gäller för den som ansöker om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet.

Kontaktuppgifter till förvaltningsrätten i Växjö
Förvaltningsrätten i Växjö
Box 42
351 03 Växjö

E-post:  forvaltningsrattenivaxjo@dom.se
Vill du läsa mer om förvaltningsrätten i Växjö kan du besöka deras hemsida:  www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Vem kan jag vända mig till om jag behöver hjälp att överklaga?

Om du behöver hjälp att överklaga ett beslut som är fattat av kommunfullmäktige eller nämnd kan du vända dig till kommunstyrelsekontoret på telefon 0481-45 000 eller via e-post med adress:  kommunen@nybro.se.

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2017-02-28

Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer även en förteckning över förtroendevalda 2019-2022 [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunfullmäktige 17 juni

Nästa kommunfullmäktige: Måndag 17 juni kl. 15. Som vanligt på Kristallen där mötet inleds med en frågestund från allmänheten. Kan [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Sammanträdesdagar

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019.

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]