Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut om ny vision för framtidens Nybro. Visionen bottnar i en stark framtidstro och vill förstärka den drivkraft, framåtanda och stolthet som finns. Visionen omfattar hela Nybro kommun både tätort och landsbygd. Och alla i kommunen, såväl invånare som medarbetare eller företagare har en viktig roll i att vi når visionen. Målen som har visionen som utgångspunkt tog kommunfullmäktige beslut om den 17 september 2018.

Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande
bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro

Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får möjlighet till framgång.

I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, föreningsliv och samhällsengagemang där fler är delaktiga.

I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande och generösa. Med en gemenskap djupt rotad i bygdens historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att bjuda in världen runt oss.

Perspektiv
•Tillväxt
•Hållbarhet
•Gemenskap

Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut, ställningstagande och förhållningssätt ska gynna tillväxt, hållbarhet och gemenskap i Nybro kommun.

Nybro kommuns mål

Attraktivt & kreativt
Vi har en levande kommun med attraktiv och kreativ miljö. Här finns mötesplatser, meningsfull fritid och en stimulerande tillvaro för människor i alla åldrar. Här finns möjligheter för den som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

Delaktigt & tryggt
Vi har ett öppet klimat, ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av inflytande och omtanke, där mångfald är en tillgång. Den som är behov av stöd och hjälp bemöts med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.

Stolt & modigt
Vi har den bästa utbildningen och en fantastisk omsorg. Vi är tillgängliga och professionella i vårt bemötande liksom i vårt sätt att tillhandahålla service och stöd. Här finns en hållbar tillväxt, miljö och social gemenskap. Ekonomin ger varje år ett överskott i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Ett växande näringsliv
Vi är en attraktiv kommun att verka i som företagare. Vi är tillgängliga, har goda relationer och en effektiv och kvalitativ handläggning.

Attraktiv arbetsgivare
Vi är en utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av tillit och medskapande, fri från diskriminering och kränkande handlingar.

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2018-01-09

Om kommunen

  Fakta om Nybro kommun

Nybro kommun är en framåtsträvande kommun i det småländska Glasriket med strax över 20 000 invånare. Nybro har ett unikt näringsliv med många små entreprenörer men även en del större företag främst inom design-, trä- och pappersindustrin. Flera av dem är världsledande inom sina branscher. Dessutom är transport- och logistiksektorn stor och viktig i kommunen.

  Borgerlig vigsel

Här ansöker du om tid för borgerlig vigsel. För att kunna gifta sig borgerligt måste ni ansöka om hindersprövning samt anmäla efternamn hos Skatteverket. Det tar cirka tre veckor

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Nybro kommuns diarier

Regeln är att alla allmänna handlingar som kommer in till kommunens förvaltningar ska registreras (diarieföras). Styrelsen och nämnderna ska ha [...]