Trygghets- och social investeringsfond och landsbygdsfond

Nybro kommun har i sitt bokslut 2017 avsatt medel till två fonder för att bland annat främja sociala relationer, integration och sysselsättning. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog i dagarna beslut om att tilldela medel till Målerås Folketshusförening, Nybro pastorat i Svenska kyrkan och Växla försörjningsstöd, ett samarbete mellan Nybro kommun och Arbetsförmedlingen. 

Att vi nu kan ta fonderna i bruk och tilldela medel som bygger gemenskap och trygghet är betydelsefullt för hela Nybro kommun, det är glädjande att våra invånare på detta sätt kan ta del av kommunens starka ekonomiska resultat, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Medel till Växla försörjningsstöd är riktade till att få fler personer in i arbetsmarknaden. Det är en samverkan mellan Nybro kommun och Arbetsförmedlingen. Planerat är att kommunen anställer fem personer som har förutsättningar att jobba men av olika anledningar inte tar sig in på arbetsmarknaden.

Målerås Folketshusförenings medel är ett investeringsbidrag för byte av tak och yttre målning.

Nybro pastorats projekt ska motverka asylsökande ungdomars bostadslöshet, utanförskap och ohälsa. Projektet ska också öka tryggheten, gemenskapen och den sociala samvaron i Nybro kommun.

Landsbygdsfonden och Trygghets- och sociala investeringsfonden har inga krav på egen insats, finansiering eller ideella arbetsinsatser. Ansökan ska göras av en förening eller en utvecklingsgrupp och vara förankrad i bygden samt helst i samarbete med det lokala näringslivet. Fonderna kan ansökas fram till 2019-12-31 eller tills dess att medlen är förbrukade. För mer information kontaktas kommunen via kommun@nybro.se.

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-12-06
Webbredaktör: Anette Gustavsson | anette.gustavsson@nybro.se
Id: inlägg: 6708 - kategori: 474

Pressmeddelanden

  Smaka på världen

Nu är datumet spikat för årets upplaga av Smaka på världen. Boka in den 7 juni kl. 15.00 till 19.00 [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.