Stödåtgärder för näringslivet i Nybro Kommun

Företagarna i kommunen är mycket betydelsefulla. För komplettera nationella insatser i den situation som råder i samband med Covid-19 införs följande åtgärder:

  • Om kund begär anstånd med betalning behandlar kommunen och kommunala bolagen detta positivt gällande fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga fakturor från Nybro kommun, NBAB och Nybro Energi.
  • Om kund begär anstånd med betalning för hyra gällande verksamhetslokaler som kommun eller kommunala bolag är hyresvärd behandlas detta positivt.
  • Kommunen och dess bolag kortar betaltiden i den mån det är möjligt till anlitade leverantörer, för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet..
  • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Näringslivsenheten har uppgift att stödja företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men framförallt för kring de beslut som Riksdag och Regering vidtar.
  • För att stötta den lokala handeln & service, finansierar Nybro kommun framtagning av POP-UP webbshop som kommer att administreras av Nybro Företagsgrupp. Alla företag i handel & service i Nybro kommun erbjuds att kostnadsfritt sälja sina varor och tjänster genom denna webbshop under en begränsad tid.
  • Nyföretagarcentrum erbjuder småföretag digitala möten för att stötta med koppling till effekter av covid-19. Detta för att småföretagen ofta är extra sårbara och inte alltid har resurser att sätta sig in i all information.
  • Kommunen undersöker om det är möjligheterna att restauranger kan öppna sina uteserveringar tidigare om så önskas.

Vi måste hjälpas åt! Kommunen är öppen för ytterligare insatser och kommer att fortsätta dialogen med det lokala näringslivet och andra aktörer. Önskemål om fler insatser prövas kontinuerligt.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson (C) kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
Mikael Svanström (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072-380 86 06
Maria Faltin, näringslivschef 0481-452 08
Susanne Stockman, destinationsutvecklare, besök och handel, 0481-456 94.

Datum för publicering | skapad: 2020-03-24

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.