Preliminärt bokslut för 2018 visar på 19,9 miljoner kronor i överskott

Nybro kommuns resultat för 2018 visar på ett överskott på 19,9 miljoner kronor. Det är fjärde året i rad med ett positivt resultat. Under året har det skett ett omfattande arbete i kommunen som inspirerats av viljan att erbjuda invånarna god service.

En stor del av överskottet kommer från försäljning av anläggningar och finansiella intäkter. Likaså var skatteintäkterna och kommunal utjämning högre än budgeterat. Nämnderna redovisar både överskott och underskott, men totalt ett överskott på 800 000 kronor.

Det preliminära resultatet på 19,9 miljoner kronor innebär en nettokostnadsandel på 98,4 procent, dvs 0,4 procentenheter från målet på 98 procent.

– Det är glädjande att vi återigen har ett positivt resultat och våra verksamheter fortsätter att leverera god service, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi står dock inför en framtid som i nuläget visar på lägre skatteintäkter som innebär ett kontinuerligt arbete med resultat i balans och jag är stolt över alla kompetenta och professionella medarbetare.

I kommunplanen för 2019-2021 finns en generell besparing på 15 miljoner kronor som inte är utlagd på verksamheterna. Detta tillsammans med den senaste skatteprognosen som visar på lägre skatteintäkter på 8 miljoner kronor innebär att åtgärder måste vidtas för att nå resultat i balans. Nämnderna och förvaltningarna får därför i uppdrag redovisa åtgärdsplan på 2 procent senast den 30 april.

Kontaktpersoner: 
Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande. 070-553 21 70.
Carina Åresved-Gustavsson, tf kommunchef 0481-452 12.

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2019-02-25

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.