Preliminärt årsbokslut för Nybro kommun

Det preliminära bokslutet för 2019 visar på ett negativt resultat på -21,4 miljoner kronor. Det är första gången på fem år som Nybro kommun får ett underskott. Orsak är att en del nämnder inte lyckats genomföra besparingskrav och inte nått budgeterat resultat.

Under året har det skett ett omfattande arbete i kommunen för att nå resultat i balans och det finns en fantastisk vilja i att erbjuda invånarna god service.

– Jag är stolt över alla kompetenta och professionella medarbetare och läget som är i vår omvärld påverkar oss på många sätt, säger Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi är inte ensamma i kommunsverige om denna ekonomiska situation och alla nämnders arbete med resultat i balans har mycket hög prioritet, säger Carina Åresved-Gustavsson, kommunchef.

Orsaken till det negativa resultatet är att nämnderna haft högre kostnader än intäkter. Besparingskraven som lagts ut på nämnderna har inte haft genomslag fullt ut i alla nämnder och en del nämnder har inte nått budgeterade resultat.

Skatter och kommunal utjämning från staten har blivit 3,7 miljoner lägre än budgeterat.

De finansiella intäkterna är högre än budgeterat och det är framför allt Kalmar Län Pensionskapitalförvaltning AB som haft en mer positiv utveckling än förväntat.

Enligt balanskravet måste kommunen återställa det negativa balanskravsresultatet inom tre år och fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

Det preliminära årsbokslutet redovisades på kommunstyrelsen möte den 24 februari och den 23 mars presenteras mål och resultatredovisningen. Beslut om Årsredovisning 2019 tas på kommunfullmäktige den 14 april.

Beträffande år 2020 har alla nämnder besparingskrav på 2% och besparingsåtgärder pågår.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande. 070-553 21 70.
Carina Åresved-Gustavsson, kommunchef 0481-452 12.

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-25 | skapad: 2020-02-24

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.