Nybroförslaget – en vinst för alla i Nybro kommun

Nybroförslaget är i grund och botten en e-tjänst som gör att medborgarna på ett mer tillgängligt och effektivt sätt kan bidra till utveckling och förändring i Nybro kommun. Det är också en del i demokratiseringsprocessen eftersom förslagen publiceras på nybro.se där medborgarna kan stötta de förslag de tycker är relevanta.

Genom e-tjänsten identifieras invånarna och när inskickat Nybroförslag publicerats på webben kan var och en gå in och stötta förslaget. När 50 personer under 60 dagar stöttat förslaget lämnas det vidare för handläggning och beredning i berörd nämnd.

– I vår vision framgår det tydligt att vi alla ha en del i att bygga framtidens större Nybro. Genom Nybroförslaget blir det både mer tidsenligt och enklare att bira till utvecklingen, det blir en vinst för alla i kommunen, säger Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande.

Nybroförslaget är en betydelsefull del i att stärka demokratin, öka delaktigheten och att ge medborgare en större möjlighet att engagera sig.

– Vi har med glädje sett att fler vill påverka utvecklingen i kommunen. I vårt arbete med digitala Nybro ser vi att Nybroförslaget kan tillföra mycket, det handlar också om öppenhet och transparens samtidigt som att det är viktigt att vi i kommunen har effektiva processer, säger Carina Åresved-Gustavsson, tf kommunchef.

Den 28 oktober tog kommunstyrelsen beslut att ärendet förs vidare till kommunfullmäktiges möte den 18 november för slutligt beslut. Beroende på slutligt beslut kommer medborgarna i kommunen informeras om hur Nybroförslaget fungerar.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
Carina Åresved-Gustavsson, kommunchef, 0481-452 12

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-01 | skapad: 2019-10-29

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.