Väddsandbi - viktig för pollinering

Nybro kommun är Sveriges femte bi-vänligaste kommun och bäst i Småland

Läget för de vilda pollinatörerna är allvarligt skriver Naturskyddsföreningen i sin rapport Sveriges Bivänligaste kommun 2020. Bara i Sverige är en tredjedel av våra cirka 270 vilda biarter på väg att försvinna. Vi är beroende av bin och andra pollinerande insekters livsviktiga arbete och här sticker Nybro kommuns naturvårdsarbete ut. Nybro kommun är Sveriges femte bi-vänligaste kommun och bäst i Småland. 

Naturvårdsarbetet i kommunen pågår på många olika plan, allt från praktiska insatser till fysisk planering. Kommunen har genom sitt långsiktiga arbete skapat goda förutsättningar för ett fungerande ekosystem och biologisk mångfald.

– Den inventering av vilka bin som finns och var de finns, som mynnar ut i ett kunskapsunderlag är steg 1 för att skapa en bra miljö för våra bin, säger Per Ahlgren, naturvårdshandläggare.

– Enligt artportalen har vi flest stekelarter i Sverige. Ett roligt exempel är arten Ölandsgökbi, en art för åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), är lika vanlig här som på Öland, kanske vanligare.

Med inventeringen och erfarenheten som utgångspunkt sprider kommunen kunskapen vidare och flera åtgärder genomförs:

• En skötselplan har tagits fram tillsammans med Nybro golfklubb för att bibehålla sandiga miljöer och skapa en miljö för bin, andra insekter och torrmarksflora vid golfbanan.
• I centrala Nybro skapas bimångfald med sand där det planteras växter som klarar torrare miljöer till förmån för våra pollinerare dvs våra vilda bin.
• I Svartbäcksmåla och i andra delar av kommunen skapas biparadis. Bland annat genom att i samband med rivning tillvara ta en ladugårdsvägg där bin trivs och flytta den till Svarbäcksmåla, samt uppförande av flera insektshotell modell större på flera platser.
• På flera platser främst i anslutning till Nybroåsen blottläggs sanden för att gynna torrmarksflora samt skapar boplatser för vilda bin.
• Stora gräsytor slutar klippas för att bli ängsmarker.

I Naturskyddsföreningens rapport är Nybro kommun ett undantag, dvs som mindre kommun med stor yta och begränsade resurser hamnar kommunen mycket högt upp på listan, ett bevis på att resurserna används effektivt.

– Vi är en kommun med begränsade resurser jämfört med de kommuner som kommit högre upp på listan. Vi har en stor areal att förvalta och det sker på ett mycket framgångsrikt sätt för våra betydelsefulla bin, jag är riktigt stolt över det naturvårdsarbete som genomförs, säger Christina Davidsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande (C), 070-553 21 70
Per Ahlgren, naturvårdshandläggare, 0481-453 50

 Hjälp våra bin – här kan du läsa vad du själv kan göra

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-01 | skapad: 2020-05-29

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.