Nybro kommun klättrar i SKL:s mätning och är högst rankade i Kalmar län

När resultatet i SKL:s undersökning av hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsutövning (Öppna jämförelser Företagsklimat 2018) presenterades i veckan stod det klart att Nybro kommun hade lyckats bäst i Kalmar län. I den sammanlagda rankingen hamnar Nybro kommun på plats 29 av totalt 171 deltagande kommuner.

I undersökningen har företagen bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultatet redovisas i en betygsskala, NKI (nöjd kund index) på 0-100, där värden från 62 och uppåt anses godkända, 70 och uppåt anses högt och 80 och uppåt mycket högt. Nybro kommuns sammanlagda värde på denna skala är 78.

Förutom den sammanlagda rankingen redovisas även siffror för varje enskild funktion. Bäst lyckas Nybro kommun inom bygglov med en hedrande förstaplats av de deltagande kommunerna och ett NKI på 93. Det är också värt att notera att Nybro toppar listan i länet med NKI på 78 sedan följer Hultsfred på 76 och Kalmar på 73.

– Det långsiktiga och strategiska förbättringsarbete som pågår kommer att fortsätta. Vi kan i flera undersökningar se att vårt arbete ger resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Christina Davidson (C).

Kontaktperson:
Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70.

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2019-04-15

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Smaka på världen

Nu är datumet spikat för årets upplaga av Smaka på världen. Boka in den 7 juni kl. 15.00 till 19.00 [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.