Ny mål- och resultatstyrning används i årets första tertialrapport

Kunskap, kompetens och ekonomi är de största resurserna Nybro kommun har för att skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. Genom att mäta, följa upp och jämföra blir det möjligt att identifiera framgångar och utvecklingsområden. Med den nya mål- och resultatstyrningen möjliggörs en ännu effektivare styrning mot ständiga förbättringar.

Ständiga förbättringar är ”motorn” i den nya mål- och resultatstyrningen. Det handlar om att lyfta fram kunskap, engagemang och potential hos alla anställda för att bidra till ett ökat kundvärde hos invånarna i kommunen. Som ett resultat av detta arbete kan vi se förändringar i invånarnas bedömning av förtroende, information och påverkan där resultat ökat från 32 till 45 (rikets snitt 40). I resultatet från SCB:s senaste Medborgarundersökning har kommunens invånare bedömt att tillgängligheten och bemötandet förbättrats från 49 till 59 (rikets snitt 55). Företagsklimatet blir allt mer positivt i kommunen och kommunen klättrar uppåt på rankingen.

När det gäller helårsprognosen för 2019 innebär den en avvikelse mot budget på -4 467 tkr vilket per helår är -11 398 tkr sämre än budget. Åtgärdsplaner är framtagna och arbetet har påbörjats.

Stora delar av kommunsverige står liksom Nybro kommun inför ett ekonomiskt läge som innebär mindre resurser men mer arbete. Det administrativa arbetet ökar allt mer utifrån lagkrav, regelverk, policys med mera. Glädjande är att vi blir fler yngre och äldre. Vi måste ställa om verksamheten och möta de behov som finns. I detta arbete är digitaliseringen en möjlighet internt och externt som initialt innebär satsningar både arbetsmässigt och investeringsmässigt. Att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs och utvecklas är en betydelsefull angelägenhet som måste utvecklas än mer då konkurrensen om medarbetare ökar.

– Medarbetarna är vår främsta resurs och de gör fantastiska insatser. Att vi och många andra kommuner påverkas av det ekonomiska läget är ett faktum vi inte kan bortse från. Arbetet har påbörjats och kommer med all sannolikhet pågå flera år framöver, säger Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
Carina Åresved-Gustavsson, tf kommunchef, 0481-452 12

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-01 | skapad: 2019-06-17

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.