Landsbygdsutveckling – en betydelsefull del i Nybro kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 5 juni beslut om att tilldela medel till Alsterbro Byggnadsförening, Bäckebo GoIF och Örsjö bygdegård. Medlen kommer från landsbygdsfonden som är en av de två fonder som instiftades i samband med bokslutet 2017. Den andra fonden är trygghets- och sociala investeringsfonden, och tillsammans främjar de landsbygdsutveckling, sociala relationer, integration och sysselsättning.

– Det är glädjande att vi genom fonderna kan bidra till att stärka vårt föreningsliv på landsbygden. Alla ideella krafter har en stor betydelse i att bygga trygghet och gemenskap i vår kommun, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Alsterbro Byggnadsförening har ansökt om investeringsbidrag och beviljas 304 033 kronor för att rusta upp Folkets hus.

Bäckebo GoIF har ansökt om bidrag för att renovera klubbstugan och beviljas 475 000 kronor.

Örsjö bygdegård har ansökt om investeringsbidrag och beviljas 191 000 kronor för att rusta upp bygdegården.

Landsbygdsfonden och trygghets- och sociala investeringsfonden har inga krav på egen insats, finansiering eller ideella arbetsinsatser. Ansökan görs av en förening eller en utvecklingsgrupp och ska vara förankrad i bygden samt helst i samarbete med det lokala näringslivet. Fonderna kan ansökas fram till 2019-12-31 eller tills dess att medlen är förbrukade. För mer information kontaktas kommunen via kommun@nybro.se.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
Carina Åresved-Gustavsson, tf kommunchef, 0481-452 12

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-01 | skapad: 2019-06-05

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Smaka på världen

Nu är datumet spikat för årets upplaga av Smaka på världen. Boka in den 7 juni kl. 15.00 till 19.00 [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.