Hoppfullt och hållbart – Nybro kommuns hållbarhetsprogram

Nybro kommun har tagit fram ett hållbarhetsprogram, ett helt nytt grepp för att knyta samman FN:s Agenda 2030 med det lokala arbetet här i Nybro kommun. Programmet är brett och innehåller både miljö, folkhälsa, klimat, trygghet och jämlikhet.

– Hållbar utveckling handlar i grund och botten om att det ska vara bra att leva och bo i vår kommun, idag och i framtiden. Därför måste vi arbeta brett, med miljöfrågor, trygghetsfrågor och folkhälsa. Det visar att vi vågar vara nyfikna och nytänkande, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige fattade i måndags beslut om att anta Hållbarhetsprogrammet, som fått titeln Hoppfullt och hållbart. Och programmet blir ett viktigt styrdokument för kommunen. I många områden finns redan ett långtgående arbete. Programmet blir ett sätt att synliggöra det som görs, hitta förbättringar och samordningsvinster och att kunna följa upp arbetet på ett bättre sätt.

Hållbarhetsprogrammet är långsiktigt och bygger på kommunens vision. För att få verkstad har programmet flera mer konkreta och kortsiktiga dokument kopplat till sig, exempelvis handlingsplaner för klimat och förebyggande arbete inom missbruk.

I Hoppfullt och hållbart finns fem hållbarhetsområden utpekade:

  • Hälsa, trygghet och välbefinnande
  • Klimatsmart samhälle
  • God miljö för barn och unga
  • Natur och ren miljö
  • Delaktighet och jämlikhet

– Här knyter vi ihop många behov i kommunen, alltifrån barnperspektiv, det angelägna arbetet med klimatfrågan, jämlikhet och jämställdhet. Det känns både hoppfullt och hållbart säger Emma Adrian, hållbarhetsstrateg.

Kontaktpersoner:
Emma Adrian, hållbarhetsstrateg, 0481-453 55
Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70

Datum för publicering | ändrad: 2020-10-27 | skapad: 2018-10-24

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.