Första Nybroförslaget har fått fler än 50 röster

Medborgarförslag eller liknande är frivilligt för kommuner och Nybro kommun valde i december införa Nybroförslaget. Det har nu varit igång i drygt två månader och det första förslaget har fått över 50 röster. I korthet handlar förslaget om att införa en tagg eller app inom barnomsorgen där föräldrar eller vårdnadshavare meddelar när ett barn är sjukt och att det automatiskt kommuniceras vidare till berörd personal.

Nybroförslaget är i grund och botten en e-tjänst som gör att medborgarna på ett mer tillgängligt och effektivt sätt kan bidra till utveckling och förändring i Nybro kommun. Det är också en del i demokratiseringsprocessen eftersom förslagen publiceras på nybro.se där medborgarna kan stötta de förslag de tycker är relevanta. Medborgarkontoret är behjälpliga med att lägga in Nybroförslag för de som inte själva har möjlighet. För att stötta förslag krävs e-legitimation.

– Det har varit en del diskussioner om Nybroförslaget men vi ser att det har effekt, det är en snabb intern process och i dagarna lämnas förslaget om tagg/app inom barnomsorgen vidare till Lärandenämnden. Det här känns tidsenligt och vi når många invånare med Nybroförslaget, säger Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande

 nybro.se/nybroforslaget finns mer information om hur det fungerar och de förslag som skickats in.

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-20 | skapad: 2020-02-18

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.