Extra medel till föreningar som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden

Med anledning av Corona-pandemin tog kommunstyrelsen den 25 maj beslut om att överföra 300 000 kr från trygghets- och sociala investeringsfonden till att stärka föreningslivet som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden.

Föreningslivet i kommunen har en betydelsefull del i vardagen hos invånarna och Corona-pandemin har även drabbat föreningslivet hårt. Nybro kommun har därför beslutat att överföra 300 000 kr från trygghets- och sociala investeringsfonden till samhällsbyggnadsnämnden för att stödja föreningslivet.

-Vi har ett starkt föreningsliv i kommunen och det vill vi värna om. Föreningslivet är en viktig grogrund till ett bra liv på många olika sätt, i allt från gemenskap till hälsa, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, sport och fritid uppdaterar sig dagligen gällande regeringsbeslut, information från Riksidrottsförbundet och hur andra kommuner agerar i frågor som rör föreningslivet med anledning av coronaviruset. Med anledning av det beslut som togs i samhällsbyggnadsnämnden den 19 maj kommer en rutin tas fram som tydliggör hur dessa extra medel ska tilldelas. Föreningar som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden kommer att kontaktas och de kommer genom en e-tjänst att få ansöka om extra medel..

– Föreningslivet har drabbats hårt av covid-19 och det är viktigt att stödja dem extra i denna situation. Förutom extra medel på 300 000 kr från kommunstyrelsen har samhällsbyggnadsnämnden tagit beslut om ytterligare stöd inom tilldelad ram. Vi kommer därför skyndsamt ta fram en rutin med tillhörande e-tjänst, säger Liselott Lindkvist, sport- och fritidschef.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
Liselott Lindkvist, sport- och fritidschef, 0481-453 76

Datum för publicering | skapad: 2020-05-26

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.