Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.  

Nybro kommun lägger ett starkt år bakom sig framgår av årsredovisningen som kommunfullmäktige beslutade om den 19 april. Det ekonomiska överskottet grundar sig på ett gott arbete i förvaltningarna, lägre räntekostnader och att de finansiella intäkterna ökat.

Den positiva befolkningsutvecklingen fortsätter och det tyder på att fler tycker att Nybro kommun är attraktiv och vill bosätta sig här. En positiv befolkningsökning ställer krav på tillgång till boende och glädjande är att flera byggprojekt är startade samt färdigställda.

Med fler invånare ökar även skatteintäkterna som ger kommunen större och bättre möjligheter att utveckla kommunens verksamheter och service till invånarna. De tillgängliga ekonomiska resurserna har fokuserats på barn, unga och äldres förutsättningar för ett tryggt och gott och värdigt liv.

– Våra verksamheter fortsätter att leverera god service och fina utmärkelser som bidrar till att sätta Nybro kommun på kartan. Jag är stolt och glad över alla kompetenta och professionella medarbetare, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingen av Pukeberg och Svartbäcksmåla till attraktiva besöksmål fortsätter. I Orrefors har skog köpts för att utveckla ett tätortsnära rekreationsområde och utvecklingen av Orrefors Park har stöttas genom fastighetsförsäljning.

I kommunen har ett aktivt arbete med näringslivet genomförts. Ett stort antal företag har nyanställt och investerat mångbelopp i sina verksamheter i kommunen. Att näringslivet växer är en viktig framgångsfaktor i kommunen.

Det förebyggande arbetet med att skapa trygghet fortsätter och sker ofta i samarbete med polisen. Kommunens angelägenhet att hela kommunen är en kommun där man trivs, vill leva i och känner sig trygg har hög prioritet.

– Vi har beslutat om en ny vision för Nybro kommun. Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Den berör alla och blir ett viktigt draglok i utvecklingen i Nybro kommun, säger Christina Davidson.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson, 070-553 21 70

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2018-04-16

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Smaka på världen

Nu är datumet spikat för årets upplaga av Smaka på världen. Boka in den 7 juni kl. 15.00 till 19.00 [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.