Årsredovisning 2019 – Nybro är en levande kommun

I det stora hela går det bra för Nybro kommun. Vi lägger ett händelserikt år bakom oss där vi satt fokus på att människor ska trivas. Efterfrågan på våra tjänster har ökat vilket har medfört att nämnderna haft högre kostnader än intäkter. Resultatet på -21,4 miljoner kronor är 2,7 procentenheter högre än målet på 99 procents nettokostnadsandel. Det långsiktiga arbetet med ständiga förbättringar är betydelsefullt i kommunens utveckling.

Året har präglats att många aktiviteter, som exempel Draghunds-VM, firande av 20 000 invånare och Nybrokalaset. Kommunen har drivit och medverkat i många utvecklingsprojekt, allt från förskolan Guldgruvan, till arbete med särskilt boende på Vattugatan och framställning av villatomter i området Flundran. Att agera och verka som en attraktiv arbetsgivare är ett också viktigt pågående arbete. Samarbetet med näringslivet har utvecklats än mer och många företagare har gjort viktiga investeringar.

Nybro kommun är inte ensam i kommunsverige med de ekonomiska förutsättningar som råder, samtidigt som efterfrågan på våra tjänster ökar. Besparingskrav har lagt ut på nämnderna och under året har ett omfattande arbete genomförts för att nå budgeterat resultat. I balanskravsresultatet på -30,4 miljoner kronor ingår årets negativa resultat och justeringar för realisationsvinster och realisationsförluster. Detta ska återställas inom tre år.

– Visst har vi precis som alla andra kommuner utmaningar men vi har också väldigt mycket att vara stolta över. Nybro kommun är en kommun med goda förutsättningar där utveckling sker på många områden och det som just nu sker i vår omvärld med covid-19 ställer än högre krav på våra medarbetare som har en enastående vilja att leverera god samhällsservice, säger Christina Davidson kommunstyrelsens ordförande.

– Efterfrågan på våra tjänster ökar och eftersom ekonomin blir sämre de kommande åren måste vi fortsätta att rusta för högre kostnader. Framför oss har vi ett långsiktigt arbete med ständiga förbättringar. I detta sammanhang och i vardagen är våra medarbetare vår viktigaste resurs, säger Carina Åresved-Gustavsson kommunchef.

Beslut om Årsredovisning 2019 togs i kommunstyrelsen den 23 mars och tas upp som ärende i kommunfullmäktige den 14 april.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70.
Carina Åresved-Gustavsson, kommunchef, 0481-452 12.

Datum för publicering | skapad: 2020-03-23

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.