Revisorer

Kommunens revisorer har som uppgift att granska kommunen. De ska kontrollera att kommunen utför sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. Det är fullmäktige som utser revisorerna. Revisorerna måste vara politiskt oberoende. Det innebär att de inte får ha några andra politiska uppdrag i kommunen. Revisorerna tar själva hjälp av sakkunniga i den omfattning som krävs.

Revisorer ska granska all verksamhet i hela kommunkoncernen. Det innebär alla nämnder, styrelser och bolag. Det är kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar som ligger till grund för granskningen.

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-11 | skapad: 2014-09-29

Kommunens Organisation

  Kommunala bolag

De delar inom kommunen som sker på en konkurrensutsatt marknad driv i form av olika bolag. Bolagens syfte är att [...]

  Organisationsschema

Här får du en snabb överblick över hur kommunen är organiserad. Klicka på bilden för att se den i helskärm. [...]

 Förvaltningar

Här hittar du all information om: Förvaltningar (kategori).

  Koncernledningsgruppen KLG

Koncernledningsgruppen samordnar på ett resurseffektivt sätt kommunens verksamheter, utvecklar dess kvalitéer, organisation, ledarskap och kundnyttor. Arbetet har strategiskt fokus i [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Revisorer

Kommunens revisorer har som uppgift att granska kommunen. De ska kontrollera att kommunen utför sitt uppdrag och tar ansvar för [...]