Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun.

Kommunfullmäktige styr kommunen

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas alla viktiga principbeslut. Man utser även ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Kommunfullmäktige beslutar till exempel om vilka nämnder som ska finnas i kommunen. Det kan även handla om taxor och avgifter, mål för de olika verksamheterna, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Valberedning

Kommunfullmäktige utser en valberedning för varje mandatperiod. Valberedning förbereder alla val där man tillsätter ledamöter. Det kan vara nämndledamöter, revisorer, representanter för kommunen i olika organ med mera.

Kommunstyrelsen förbereder beslut

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens verksamhet. De förbereder och yttrar sig i ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. De har även hand om den ekonomiska förvaltningen och bevakar att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen utser även ett arbetsutskott som består av fem personer.

Nämnderna styr sin verksamhet

Varje politisk nämnd ansvarar för ett eget område.  Varje nämnd har en motsvarande tjänstemannaorganisation till sitt förfogande för att ge service till medborgarna, arbeta fram beslutsunderlag och i vissa fall utföra myndighetsutövning. Nybro kommun har sex nämnder:

  • Individ- och familjenämnden
  • Lärandenämnden
  • Kulturnämnden
  • Miljö- och byggnämnden
  • Omsorgsnämnden
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Överförmyndarnämnden

Råd och utskott

Vissa frågor kan lyftas ut från nämnder eller kommunstyrelse till råd eller utskott. Råden och utskotten har en egen budget och de fungerar även som remissinstanser. Det innebär att de yttrar sig i olika frågor innan beslut tas i nämnder eller kommunfullmäktige. Idag har Nybro kommun fyra utskott och råd:

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Politisk organisation

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-09-29

Kommunens Organisation

  Kommunala bolag

De delar inom kommunen som sker på en konkurrensutsatt marknad driv i form av olika bolag. Bolagens syfte är att [...]

  Organisationsschema

Här får du en snabb överblick över hur kommunen är organiserad. Klicka på bilden för att se den i helskärm. [...]

 Förvaltningar

Här hittar du all information om: Förvaltningar (kategori).

  Koncernledningsgruppen KLG

Koncernledningsgruppen samordnar på ett resurseffektivt sätt kommunens verksamheter, utvecklar dess kvalitéer, organisation, ledarskap och kundnyttor. Arbetet har strategiskt fokus i [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Revisorer

Kommunens revisorer har som uppgift att granska kommunen. De ska kontrollera att kommunen utför sitt uppdrag och tar ansvar för [...]