Dokumentation från Koncernledningsgruppen KLG

Gruppen samordnar på ett resurseffektivt sätt kommunens verksamheter, utvecklar dess kvalitéer, organisation, ledarskap och kundnyttor. Arbetet har strategiskt fokus i en förtroendeskapande relation till de politiska företrädarna och i facklig samverkan för uppfyllande av kommunens vision med mervärde för varumärket ”Nybro kommun”.

Gruppen arbetar under devisen ”Vi är Ni” vilket synliggör uppgiften att verka för helhet och kommunnytta.

Medlemmar

– Förvaltningschefer: kommunledningschef, socialchef, skolchef, omsorgschef och samhällsbyggnadschef.
– Vd Nybro Energi AB och vd Nybro Bostad AB/AB Nybro Brunn
– Personalchef
– Kommunikationsstrateg
– Kommunchef/koncernchef

Arbetssätt

Gruppens fokuserar på strategiska frågor samt områden som främjas av samordning. Gruppen kan vara styrgrupp som ger direktiv och uppdrag. Vissa av dessa erfordrar politiska ställningstaganden. Gruppen kan skapa arbets- och projektgrupper med olika sammansättning och uppdrag. Gruppens medlemmar kan initiera uppdrag på egna initiativ eller som konsekvens av politiska beslut. Frågor som inte hanteras av gruppen överförs till ordinarie linjeorganisation och dess ledningsgrupper.

Gruppen har två perspektiv:

1. Utåtriktat perspektiv
a. Varumärket Nybro
b. Vision
c. Invånare
d. Omvärld

2. Inåtriktat perspektiv
a. Styrning
i. Mål och resultat
b. Ledning
i. Gemensamt utvecklingsarbete
c. Organisation
i. Kompetensförsörjning
ii. Personal och medarbetarskap

Gruppen är ingen organisatorisk enhet på samma sätt som ett företag, nämnd, förvaltning eller avdelning. Det är ett nätverk/arbetssätt och kan varken ges uppdrag eller fatta kollektiva beslut. Gruppen väljer själv uppdrag inom ramen för ovanstående perspektiv och allt beslutsfattande sker i respektive chefs ansvarsområde. Gruppen gör överenskommelser om vägval och samordnar där så är lämpligt.

Gruppen rapporterar via kommunchef till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsen samt i förekommande fall till styrelsen för Nybro Kommunbolag AB (NKAB). De fackliga parterna i centrala samverkansgruppen (Cesam) informeras.

Funktionärer

Gruppen sammankallas och leds av kommunchefen. Kommunikationsstrategen dokumenterar.

Frekvens

Samling vanligtvis varannan vecka ca 3-4 timmar. Vid behov andra tidpunkter.

Dokumentation

Anteckningarna anmäls på KSAU och till Cesam, publiceras på intranät och sprids i övrigt på lämpligt sätt inom kommun och koncern.

Ovanstående gäller från och med 4 september 2017 och intill dess annat överenskommits av gruppen och beslutats av kommunchefen.

Jan Darrell
Kommunchef

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Dokumentation från Koncernledningsgruppen KLG

Datum för publicering | ändrad: 2018-12-31 | skapad: 2016-04-13
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 4091 - kategori: 275

Koncernledningsgruppen