Kommunala bolag

De delar inom kommunen som sker på en konkurrensutsatt marknad driv i form av olika bolag. Bolagens syfte är att skapa nytta för kommunen och våra invånare. De ska även bidra med utveckling, tillväxt och trygghet. Bolagens verksamhet ska ske på affärsmässiga grunder och deras ekonomi är tydligt avgränsad från kommunens. Du kan läsa mer om detta i:

  Bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag – PDF

Nybro kommunbolag AB.

Bolaget är moderbolag i koncernen och ska se till att de kommunägda bolagen följer sina uppdrag och verkar för kommunens bästa. Det bedriver ingen egen verksamhet utan den sker ute i dotterbolagen.

Nybro Bostads AB.

Nybro Bostads AB är det största bostadsbolaget i vår kommun. De äger, bygger, hyr ut och förvaltar fastigheter. Idag äger de och hyr ut cirka 2000 hyresbostäder.

Mer information finns på  www.nybrobostadsab.se

Nybro Energi

Nybro Energi består av tre olika bolag; Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB och Nybro Värmecentral. Mer information hittar du på  www.nybroenergi.se

Nybro Elnät AB

Bolaget äger elnätanläggningar och distribuerar ungefärligen 176 GWh el till ca 8.200 kunder. Bolaget är verksamt inom Nybro tätort med kringliggande landsbygd inom ett område av 5 km radie och inom Alsterbro-området samt ett mindre område i norra delen av  Kalmar Kommun. Sedan 2012 ingår också kommunens VA-nät i bolaget.

Nybro Energi AB.

Bolaget distribuerar fjärrvärme i Nybro kommun och levererar till cirka 950 fastigheter i Nybro stad. I Orrefors har man nu börjat arbetet med att bygga ett lokalt fjärrvärmenät. Fjärrvärmen produceras av inhemska, miljövänliga och förnyelsebara energikällor. 2014 började Nybro Energi bygga ett nytt eget kraftvärmeverk i Nybro stad. Du kan följa hela bygget på Nybro Energis egen hemsida.

Nybro Värmecentral.

Bolaget producerar fjärrvärme och el i både Nybro, Orrefors och Alsterbro. De äger även 10% av Vindkraftsparken Stengårdsholma.

AB Nybro Brunn

(tidigare Nybro Industrifastigheter AB) har verksamhetslokaler för utbildning, kontor och lager i såväl Nybro som i Orrefors.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Kommunala bolag

Datum för publicering | ändrad: 2020-08-01 | skapad: 2014-09-29

Kommunens Organisation

  Kommunala bolag

De delar inom kommunen som sker på en konkurrensutsatt marknad driv i form av olika bolag. Bolagens syfte är att [...]

  Organisationsschema

Här får du en snabb överblick över hur kommunen är organiserad. Klicka på bilden för att se den i helskärm. [...]

 Förvaltningar

Här hittar du all information om: Förvaltningar (kategori).

  Koncernledningsgruppen KLG

Koncernledningsgruppen samordnar på ett resurseffektivt sätt kommunens verksamheter, utvecklar dess kvalitéer, organisation, ledarskap och kundnyttor. Arbetet har strategiskt fokus i [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Revisorer

Kommunens revisorer har som uppgift att granska kommunen. De ska kontrollera att kommunen utför sitt uppdrag och tar ansvar för [...]