Individ- och familjeförvaltningen

Vi kan i vår förvaltning erbjuda råd, stöd, och bistånd för alla åldrar och i livets olika skeden. Vi arbetar i många avseende generellt förebyggande, men i de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till oberoende och självständighet. I vissa delar syftar våra insatser till att skydda barn, ungdomar och enskilda som utsätts för hot eller våld.

Vår förvaltning är indelad i fem olika verksamheter:

Central administration

med huvudsaklig uppgift att ge administrativt stöd till övriga verksamheter i förvaltningen.
Ansvarig chef: Socialchef Gudrun Johnsson

Ekonomi och vuxen

med ansvar för försörjningsstöd, rehabilitering, skuldsanering, budgetrådgivning, missbruksvård och ärenden som rör hot och våld i nära relationer. Verksamheten hanterar även dödsboanmälningar.
Ansvarig chef: Verksamhetschef Lars Wasteby

Barn och familj

med ansvar för barn- och ungdomsfrågor, familjerätt, öppenvårdsverksamhet för barn unga och familjer, familjehem och kontaktpersoner, ungdomsmottagning och Öppen förskola. Inom verksamheten handläggs och verkställs även det stöd och de insatser som ges ensamkommande barn och ungdomar.
Ansvarig chef: Verksamhetschef Johanna Franzén

Integration

med ansvar för kommunens delar av nyanländas etablering, vilket för förvaltningens del avser att ge socialt stöd och samhällsinformation.
Ansvarig chef: Verksamhetschef Lars Wasteby

Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar – OF

med ansvar att ge bistånd och insatser enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Till insatserna hör bland annat boendestöd, bostad med särskild service, korttidsvistelse, korttidstillsyn, avlösarservice och personlig assistans.
Ansvarig chef: Verksamhetschef Linda Johansson

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Individ- och familjeförvaltningen

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-25 | skapad: 2014-10-03

Förvaltningar

  Kommunens förvaltningar

Nybro kommun har fem olika förvaltningar. De anställda på förvaltningarna utför det som politikerna har beslutat om. Här ansvarar man [...]

  Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ska vara ett stöd till de förtroendevalda politiker i kommunstyrelsen. Förvaltningen ska också vara en ledning och ett stöd [...]

  Lärande- och kultur

Lärande- och kulturförvaltningen i Nybro kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning med SFI och [...]

  Omsorgsförvaltningen

Vår uppgift är att stödja, bistå och ge service till äldre och personer med funktionsnedsättning. Målet är att genom stöd [...]

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi tar gemensamt ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen. Det krävs många olika kompetenser för att bygga en stad och dess omland. [...]