Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då det annonserats på kommunens anslagstavla att protokollet är justerat.

Förvaltningsrätten i Växjö, som är den instans man klagar till, kan inte ändra innehållet i ett överklagat beslut utan bara upphäva det om man finner att det är olagligt. Ett beslut är olagligt om:

1. det inte har tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om du vill att förvaltningsrätten ska ta upp ditt ärende, ska du skriva ett överklagande där du talar om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Tala också om vad du vill att den ska pröva och vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Du bör även uppge de bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje särskilt bevis.

Överklagandet ska dessutom innehålla:

* person- eller organisationsnummer
* postadress och adress till din arbetsplats
* telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer (med
undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges
endast om rätten begär det)
* e-postadress, och
* annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

När det gäller beslut som en nämnd fattat med stöd av en särskild lag, till exempel, skollagen, socialtjänstlagen eller miljöbalken, framgår det av beslutet och respektive lag hur beslutet får överklagas och vilken instans som ska pröva överklagandet.

Vart skickar jag överklagandet?

Den som begär att få lagligheten av kommunens beslut prövat, så kallad laglighetsprövning, ska lämna ett sådant överklagande direkt till förvaltningsrätten.

Detsamma gäller för den som ansöker om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet.

Kontaktuppgifter till förvaltningsrätten i Växjö
Förvaltningsrätten i Växjö
Box 42
351 03 Växjö

E-post:  forvaltningsrattenivaxjo@dom.se
Vill du läsa mer om förvaltningsrätten i Växjö kan du besöka deras hemsida:  www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Vem kan jag vända mig till om jag behöver hjälp att överklaga?

Om du behöver hjälp att överklaga ett beslut som är fattat av kommunfullmäktige eller nämnd kan du vända dig till kommunstyrelsekontoret på telefon 0481-45 000 eller via e-post med adress:  kommunen@nybro.se.

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2017-02-28

Medborgardialog

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Fråga din politiker

Här kan du ställa en fråga direkt till kommunens folkvalda politiker. Alla frågor och svar publiceras här på nybro.se. Redaktionen [...]

  Medborgarkontoret

Vi på Medborgarkontoret i Nybro kommun arbetar med samhällsvägledning och information. Medborgarkontoret sätter dig som medborgare i fokus och vi [...]

  Sociala medier

Det finns många kanaler för att få information från oss. Oftast hittar du oss med användarnamnet nybrokommun. På denna sida [...]

  Verksamheter i sociala medier

Nybro kommuns verksamheter med närvaro på sociala medier med egna kanaler. Facebook Aktivitetscentrum Bokens dagliga verksamhet Fritidsgården Mejeriet Kulturskolan Madesjöskolan [...]

  Fråga din politiker - Riktlinjer

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunstyrelseförvaltningens kansli. Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]