2016-11-30 Karpatorpet

Efter att under en lång tid bevakat diskussionen om Karpatorpet i Svartbäcksmåla har jag beslutat mig för att delge min åsikt om det hela. Jag tycker det är märkligt att man från kommunens sida har beslutat sig för att inom några år göra en större renovering på detta fallfärdiga torp, ett torp som till delen består av mer hussvamp än riktigt virke. Vid en renovering och utrotning av svampen måste en totalsanering göras av hela torpet vilket verkar vara ren idioti att genomföra för ett torp som verkar har funktionen att bara bevaras.

Vad jag vet så används inte torpet av någon mer än en dam som förespråkar renoveringen. Att lägga enorma summor på en renovering av ett torp som inte används när välfärden haltar på grund av att det inte finns pengar verkar orimligt. Att man nu i dagarna även har beslutat att göra en snabb renoveringsåtgärd på torpet har jag samma åsikt om. Jag vill bara tillägga att jag är för att bevara gamla byggnader och utföra byggnadsvård, vilket jag själv gör på mina privata byggnader, men när man ska göra det på hopplösa fall där investeringen inte är i proportion till nyttan sätter det mig emot. Särskilt när det har att göra med våra skattepengar. Ska kommunen bevara torp så finns det bättre byggnader att hitta där en investering kan vara lönsam för alla och inte några enstaka personer.
Så anser att kommunen bör tänka om i frågan om Karpatorpet!

Aline Sales, fastighetschef har svarat

Tack för din synpunkt. Du har valt att bli kontaktad angående din synpunkt och nedan kommer svaret.

Det politiska investeringsbeslutet om att bevara en ”kuliss” av Karpatorpet ska ses mot bakgrund av andra strategiska beslut, bl.a. den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad och att som en följd av den, att det inom Nybro kommun för närvarande pågår arbete med flera utredningsuppdrag och aktiviteter som på olika sätt berör Svartbäcksmåla och Karpatorpet.

I den byggnadsantikvariska rapporten Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Nybro stad, 2010, som arbetats fram i samverkan mellan Nybro kommun och Kalmar läns museum, är Pukeberg 1:9; Karpatorpet, klassat som särskilt värdefull bebyggelse, med äkthetsvärde, samhällshistoriskt värde, och (miljöskapande värde). Beskrivningen lyder: Torpmiljö som ger ett genuint helhetsintryck. Har sannolikt koppling till Pukebergs glasbruk och utgör därmed en del av brukets mycket värdefulla kulturmiljö. Tidigare båtsmansrusthåll. Två stugor och stenkällare som ger intryck av att ha fått sin nuvarande gestalt just i det tidiga 1900-talet. (ej utskjutande knutar, fasspontad panel, glasveranda mm).

I den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad, som kommunfullmäktige antog 2013-05-27, § 152, handlar ett av de specifika målen med tillhörande strategier, om Svartbäcksmåla:

Svartbäcksmåla – ett centrum för naturupplevelser och friluftsaktiviteter.

Svartbäcksmåla ska utvecklas till sydöstra Sveriges bästa vintersportområde.

Nya naturstigar och ridvägar ska skapas för sommaraktiviteter. En camping, som ersätter/kompletterar campingen i Joelskogen, ska etableras. Naturreservatets centrala delar ska värnas som ett tyst område, vilket innebär att inga störande bullerkällor får etableras i eller kring området som stör dess lugna miljö. Rekreationsområden i sig ska vara lättillgängliga och kunna nås med olika färdmedel och i viss utsträckning vara anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga. Skötselplaner för reservaten ska revideras.

 En av de planerade aktiviteterna i kommunen var därför att påbörja en revidering av skötselplanen för Svartbäcksmåla naturreservat.

Under 2013 lät fastighetsavdelningen en sakkunnig fuktkonsult kontrollera hussvampangreppen i de båda träbyggnader som tillsammans bildar Karpatorpet. Kontrollen resulterade i en rapport som innehåller en kortfattad beskrivning av skadorna, slutsatser samt förslag till åtgärdslösning. Samtidigt lämnades uppdraget, förslag till en långsiktig (5-10 år) handlingsplan för Svartbäcksmåla (Svartbäcksmåla-Krukebo) där föreningslivets stora engagemang ges ytterligare förutsättningar. Områdets utveckling ska stärkande samverka med utvecklingen i Pukeberg.

Arbetet har utmynnat i en långsiktig handlingsplan för en hållbar utveckling av Svartbäcksmålaområdet och innehåller frågor om bl.a. tillgänglighet, infrastruktur, skyltning, boenden, befintliga och ev. tillkommande byggnader, kulturhistoriska miljön (inkl. Karpatorpet), rekreations- och friluftsaktiviteter, växt- och djurliv m.m. Handlingsplanen antogs av Kommunstyrelsen 29 februari 2016.

Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Aline Sales
Fastighetschef

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-14 | skapad: 2016-11-30
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4732 - kategori: 25

Inkomna synpunkter