2020-02-28 ANGÅENDE KARPATORPET, 2020-03-10 KOMPLETTERING

Angående beslut gällande Karpatorpet Pukeberg 1 :9 Undertecknad blev mycket upprörd över det senast fattade beslutet i Nybro kommunfullmäktige den 17/2 angående det unika och vackra båtsmanstorpet Karpatorpet från 1500-talet. Kommunfullmäktige beslöt till min stora sorg att ta hela summan på 700 000:- som var budgeterade för Karpatorpet och omfördela dessa öronmärkta pengar till ett annat torp Målen samt 200 000:- till ett onödigt lägenhetshotell i anslutning till skidbacken. Nyligen ansåg oppositionsrådet Mikael Svanström, S, att lägenhetshotellet skulle läggas på is p.g.a kommunens dåliga ekonomi. Trots detta yrkade Mikael bifall till lägenhetshotellet genom att ta 200 000:- från Karpatorpet. Mikael och hela fullmäktige yrkade dessutom att ta de resterande 500 000:- från Karpatorpet till torpet Målen.

Undertecknad är mycket arg och ledsen över dessa korkade och ogenomtänkta beslut. Karpatorpet är det äkta kronotorpet/båtsmanstorpet och har väntat på renovering i över 20 år. Under alla dessa år har undertecknad kämpat för att Karpatorpet skall bevaras. Karpatorpet har enligt Kalmar Läns Museum och Länsstyrelsen ett högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras. 2016 beslöt man att budgetera 700 000:- för att göra om torpet till en kuliss och turistattraktion men ändrade sig i juni 2019 och fattade ett olagligt rivningsbeslut. Enligt reglementet för TNS har nämnden enbart befogenhet att besluta om om- och tillbyggnad av fastigheter. Dessutom finns det inget rivningslov enligt länsstyrelsen. Men jag anar oråd då samhällsbyggnadschef Anders Davidsson har bett mig att utrymma torpet inom två månader och med tanke på de beslut som nu har fattats så kan man misstänka detta.

Förutom detta är det märkligt att Nybro kommun ger Nybro Hembygdsförening 500 000:- när de nyligen har fått en miljon kronor från en avliden donator. Sådana donationer får föreningen ofta. Jag yrkar på att Nybro kommun återkräver dessa pengar. Pengarna kunde istället ha använts till Karpatorpet. Kommuner och regioner skall få 7,5 miljarder kronor från regeringen så att Nybro kommun borde ha råd att rädda Karpatorpet. Många företag har erbjudit att göra detta till ett lågt pris. Det finns inga hopplösa fall. Många andra städer värnar om sina kulturhus, bl.a. Eksjö och Kalmar. Det är sorgligt att Nybro kommun är så ointresserade av sitt kulturarv. Besluten angående Karpatorpet har ändrats många gånger under resans gång och jag hoppas att Nybro kommun tänker om och river upp de fattade besluten. Det är inte Karpatorpet som skall rivas utan besluten!

Kommunchef Carina Åresved-Gustavsson och samhällsbyggnadschef Anders Davidsson har svarat

Tack för din synpunkt,

Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2020

att anta samhällsbyggnadsnämndens investeringsplan 2020,

att målet med ett boende i Svartbäcksmåla ska vara att en privat aktör bygger och driver anläggningen samt

att investeringsmedlen för renovering av Karpatorpet 700 000 kr överförs till investeringsbudgeten 2020 med 500 000 kr till renovering av Målen.

Vi konstaterar att beslutet inte innehåller något om medel för ett lägenhetshotell.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 juni 2019

att riva Karpatorpets två hussvampsangripna stugor på fastigheten Pukeberg 1:9 samt

att vidta åtgärder för att lyfta fram Karpatorpets kulturhistoria i den kvarvarande miljön.

Detta beslut baseras på kunskap kring angrepp av s.k. äkta hussvamp. Enligt expertis är det inte möjligt att rädda Karpatorpet.

Extra medel som tillförs kommunen från staten kommer att behövas inom vård, skola och omsorg.

Kompletterande synpunkter

Replik på kommunchef Carina Åresveds och samhällsbyggnadchef Anders Davidssons svar på min synpunkt 2020-02-28. Undertecknad tackar för svaret men blir konfunderad över detta liksom mycket annat som gäller det unika båtsmanstorpet Karpatorpet från 1500-talet som har pågått i över 20 år. Kommun-och samhällsbyggnadschefen hänvisar till expertis som påstår att det inte går att rädda Karpatorpet. Undertecknad undrar vilken expertis som ni då syftar på? Kan det vara de inkompetenta politikerna i bl..a. Teknik-och Samhällsbyggnadsnämnden som åsyftas och/eller något annat. Alla företag som undertecknad har talat med inklusive FuktLe’o som min mor och jag anlitade säger att det går att rädda Karpatorpet!

I slutet på förra året visade jag samhällsbyggnadschef Anders Davidsson svart på vitt hur FuktLe’o skulle åtgärda dessa problem. Bl.a. skall allt skadat material från hussvampsangrepp tas bort, golv och tak skall lagas, källaren fylls med frigolit och där ställs en fuktavskiljningsapparat. Förutom detta hålls konstant värme i torpet. Svårare än så är det inte. Oron för hussvampsangrepp är överdriven och dessa problem hade aldrig uppstått om Nybro kommun hade skött underhållet av Karpatorpet och lagat golv och tak. Ett annat stort misstag var att isolera krypgrund vilket man inte skall göra på gamla torp. Undertecknad har i många år bett kommunen att ta bort isoleringen men kommunen har negligerat mina synpunkter och har med berått mod låtit Karpatorpet förfalla.

Men ingenting är omöjligt för envisa smålänningar med Gnosjöanda och det finns inga hopplösa fall om viljan finns! Ni säger att det är för dyrt att renovera trots att det fanns 700 000:- budgeterade för Karpatorpet. Men ni vet inte vad det kostar p.g.a. att ni har förbjudit bl.a. Ankdammen Konsult att undersöka detta till en kostnad av 5000:-. AD är proffs på att renovera gamla byggnader. Flera andra företag har erbjudit sina tjänster men ni nobbade dem också. Istället vill ni nu riva Karpatorpet trots att ni inte har något rivningslov och trots att teknik-och samhällsbyggnadsnämnden fattade ett olagligt beslut 2019-06-11. Nämnden har bara befogenhet att besluta om och tillbyggnader av fastigheter och att vårda dem! Det är enbart fullmäktige som får fatta beslut om rivning.

Mina överklaganden var adresserade dit men några politiker och tjänstemän /kvinnor på hög nivå förhindrade att mina överklaganden gick dit. Istället fattade fullmäktige beslut om att omfördela de öronmärkta pengarna för Karpatorpet till torpet Målen som inte är det äkta kronotorpet och som inte är i samma behov av renovering. 200 000:- kostar en olaglig rivning och det kan stå Nybro kommun dyrt att inte hålla sig till lagar och paragrafer! Det är inte Karpatorpet som skall rivas utan rivningsbeslutet! Om kommunen vill spara pengar så är det klokt att inte riva alls för då sparar ni 200 000:-! Ni kan spara ännu mer genom att inte bygga ett onödigt lägenhetshotell, att inte bygga nya skolor utan istället vårda de fastigheter ni har. Det är dyrare att bygga nytt.

Sedan vill jag gärna ha svar på min fråga från mitt första synpunktsbrev den 28/2 där jag yrkade på att Nybro kommun skulle återkräva 500 000:- som har utbetalats till Nybro Hembygdsförening. Nybro Hembygdsförening har som bekant god ekonomi och har nyligen fått en miljon kronor från en avliden medlem och får ofta sådana donationer.

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-11 | skapad: 2020-02-28

Inkomna synpunkter