2019-09-05 Kommunens uppsägning av hyreskontrakt i samband med markförsäljning till Islamiska kulturföreningen

Jag har några frågor angående hur ni hanterat uppsägningen av Dreamix i samband med försäljningen av mark till Islamiska Kulturföreningen.

Informerades Dreamix om markförsäljningen innan ni tog beslutet i kommunstyrelsen den 17 december 2018? Om ja, på vilket sätt? Om nej, förklara varför Dreamix inte kontaktats?

I beslutsunderlaget från kommunstyrelsen eller i protokollet från den 17 december 2018 omnämns vare sig Dreamix eller den befintliga fastigheten på Brunnen 8. Varför omnämns detta inte i beslutsunderlaget?

Kommer Nybro kommun på något sätt hjälpa Dreamix till en ny lokal? Om svaret är Ja, på vilket sätt?

Anders Davidsson, samhällsbyggnadschef har svarat

Hej!

Hyresgästen informerades muntligt om markförsäljningen under januari 2019. Tidigare har dialog förts om förändrad markanvändning och i samband med det togs ett nytt hyresavtal fram, med uppsägningstid om 6 månader.

Hyresgästen har erbjudits andra lokaler.

I protokollet från den 17 december 2018 finns inte befintlig fastighet eller hyresgäst omnämnd. Detta borde varit en del av konsekvensanalysen, men föll bort då det i sammanhanget ansågs som underförstått.

Avhysningen beivrades och ansökan om uppskov inkom. Efter uppskov om avflyttning enades parterna om avflyttning senast 2019-10-30. Överenskommelsen undertecknades av båda parter 2019-03-29.

Datum för publicering | skapad: 2019-09-12

Inkomna synpunkter