2018-08-28 Filtersystem för dagvattenbrunnar

Undertecknad har skrivit många synpunkter om bl a ”kottmannen” och problemet med kottar i Paradisets lekpark. Vid samtal igår med gata/parkchef Karin Thyberg och stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström tyckte Thomas att vi alla som är involverade i detta skulle träffas framöver för att diskutera fram en lösning som är bra för alla. Tog igår upp min idé om inte ett filtersystem kunde vara bra för dagvattenbrunnen intill lekparken för att förhindra att kottar och annat skräp ramlar ner där. Karin Thyberg tyckte inte att detta var någon bra lösning och att det inte skulle finnas något bra filtersystem.

Undertecknad har nu sonderat terrängen och kan konstatera att det faktiskt finns bra reningssystem som värnar om miljön. Dessa filtersystem skulle kunna rena alla kommunens dagvattenbrunnar! Drainfix Clean är en ytvattenränna med inbyggd reningsprocess som samlar in dagvatten, fördröjer utsläpp! en samt renar vattnet från gifter, föroreningar och leder bort vattnet. Detta är en effektiv och ekologisk regnvattenbehandling genom filter och underliggande rännor som används på alla typer av vattendränering, främst av de som arbetar kommunalt, fastighetsägare och markentreprenörer. Drainfix Cleansystemet finns i två utföranden med segjärnsgaller i trafikklasser från D400 -F900 och smidiga men robusta Recyfix med trafikklass D400 med kolrikt substratfilter, Carbotec60. Föroreningar som zink, koppar, bly, bränsle, kolväten, suspenderande ämnen fångas upp och renas via substratmaterialet. Systemet erbjuder stor lagringskapacitet vilket gör att det kan hantera stora volymer vatten. Rännan anpassas efter situationen. Smarta bypass lösningar kan installeras efter situationen och kan t ex installeras för att undvika översvämningar vid extremväder. Systemet blir även ekonomiskt försvarbart då filtret inte verkar behöva bytas förrrän efter 20 år!

Kan detta vara något för Nybro kommun? Jag kom att tänka på detta efter de upprepade problemen med kottarna. Som det nu är så verkar Nybro kommun vara beroende av ideella krafter som håller dagvattenbrunnarna fria från allsköns bråte och detta är enligt min mening en ohållbar situation. Med tanke på hur illa ställt det är med miljön och med alla föroreningar som kan trilla ner i dagvattenbrunnarna och äventyra den framtida dricksvattenförsörjningen så anser jag och det är min förhoppning att Nybro kommun skall syna min idé i ”sömmarna” och tänka på kommuninnevånarnas hälsa genom att använda filter i dagvattenbrunnarna!

Morgan Olsson, gatuchef har svarat

Hej!

Vi anser att själva locket på rännstensbrunnen (gallret) är ett tillräckligt ”filter” för att ej tallkottar skall trilla ner och orsaka stopp i dagvattensystemet. Problemet som kan uppstå är när kottarna eller annat skräp ackumuleras på och runt locket till dagvattenbrunnen är att vattnet kan hindras från att rinna ner i brunnen och på detta sätt skapa oönskade vattenansamlingar på gatan. Det filter du föreslår har dels en helt annan utsträckt utformning och skulle ej kunna användas som filter till dagvattensystemet vi har. Vidare har det filter du talar om ett mycket mer finmaskigt galler som enligt min bedömning skulle kunna täppas till vid en mycket lägre nedskräpningsnivå än dagens lösning.

På rätt plats är jag övertygad om att Drainfixsystemet kan fungera utmärkt till exempel vid en garageuppfart eller vid en biltvätt.

Jag tycker dina tankar om att rena vårt dagvatten är helt riktiga. Men jag tror på att istället för att placera ut många små filter så bör vi nyttja vårt redan utbyggda system av rännstensbrunnar och ledningssystem och istället satsa på färre och större renande lösningar för det ackumulerade dagvattnet, här är ju en tänkbar lösning till exempel biologisk rening med hjälp av en infiltreringsbädd där olika växter och jordarter står för reningen.

Vi kommer t ex att använda oss av en sådan biologisk infiltreringsbädd för att rena dagvattnet vid det kommande bostadskvarteret Flundran.

Rening av Dagvattnet är något som vi arbetar med vid alla nya och kommande projekt.

Tack för dina synpunkter avseende filtrering och rening av vårt dagvatten, detta är en stor och viktig fråga och alla tips och åsikter om hur vi skall kunna hantera dessa frågor bättre emottages tacksamt!

Ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar
Morgan Olsson

Komplettering från synpunktslämnaren

Hej!

Tack för snabbt svar och för att Nybro kommun har för avsikt att rena vattnet i dagvattenbrunnarna med biologisk rening. Kanske mitt förslag är för kostsamt? Men jag menar på att rening med finmaskiga filter också kan vara bra på ett sätt och att rening av alla kommunens dagvattenbrunnar är önskvärt, inte bara på Flundran! Det gäller ju människors hälsa, att inte människor i Nybro blir förgiftade av alla kemikalier som slinker ner i dagvattenbrunnarna. Drain Cleaning är väl inte det enda reningssystemet på marknaden men är en av de miljövänligaste i sitt slag. Filtret behöver ju bara bytas vart 20:e år. Men eftersom Nybro kommun inte är intresserade av detta just nu är det väl meningslöst att diskutera den här lösningen mer. Men ni kan ju ha den i åtanke i alla fall. Enligt gata/parkchef Karin Thyberg är kommunen beroende av ideella krafter för att ha uppsikt över dagvattenbrunnarna. Men detta är enligt min mening en ohållbar lösning. Det går inte alltid att lita på att folk skall vakta dagvattenbrunnarna hela dygnet runt. Men jag är ändå tacksam för att Nybro kommun försöker hitta bra, miljövänliga lösningar. Jag önskar er också en bra dag samt lycka till med arbetet med dagvattenbrunnarna!

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2018-08-29

Inkomna synpunkter