2018-07-19 Trafik gång och cykelväg

Är det vissa som har tillstånd att köra på gång och cykelväg från sin tomt, snart kommer det att hända en olycka, har skrivit förut och det händer inget. Det är vad som gäller i lagen mening: Att köra ett motorfordon på gång- och cykelbana utgör brott mot 2 kap 2§ och 3 kap 6§ Trafikförordingen. Enligt 14 kap 3§ straffas detta med penningböter. Det spelar ingen roll hur man företagit handlingen, det räcker att man genomfört den överhuvudtaget; det krävs alltså ingen särskild effekt utan endats en företagen handling för att brottet skall anses vara genomfört.

Morgan Olsson, gatuchef har svarat

Hej!

Nybro kommun har inte utfärdat något sådant tillstånd.

Rapportera gärna till polisen om du ser folk som kör på gång- och cykelbanorna så att de blir uppmärksammade.”

Med vänlig hälsning

Morgan

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2018-08-28

Inkomna synpunkter