2018-05-28 CIVILFÖRSVARET OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Har tidigare ställt frågor till Nybro kommun angående behovet av en beredskap, strategi och framförhållning ifall det värsta skulle hända, t ex krig och naturkatastrofer m.m. Min första fråga ställdes redan 2001 och förra året frågade jag om inte kommunen kunde samarbeta med Nybro Civilförsvarsförening och Lottakåren. Det sistnämnda förslaget verkade få gehör. För övrigt hänvisade kommunen till länsstyrelsen.

Men nu säger MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att kommunerna kan bli skyldiga att ta huvudansvaret för krisberedskap. Med anledning av detta och att jag nu såg att bland annat Emmaboda kommun skall delta i krisberedskapsveckan, så undrar jag nu varför Nybro kommun inte deltar i detta projekt och vill måna om sina kommuninnevånare?

2018-06-04 Komplettering av frågor från synpunktsinlämnaren

2018-05-28 ställde undertecknad en fråga till Nybro kommun där jag bland annat undrade över varför inte Nybro kommun har haft beredskapsövningar som Emmaboda kommun nyligen har haft. Detta ärende är nu under behandling.

Redan 2001 och även förra året ställde undertecknad frågor om vilken beredskap Nybro har vid krig, naturkatastrofer m.m. Jag efterlyste där förstärkning av räddningstjänsten, bland annat att fler ambulanser, brandförsvar skulle vara önskvärt. Nyligen har det varit en brand i ett hyreshus här i Nybro (26/5). Räddningstjänsten i Nybro kunde inte klara den branden på egen hand utan fick förstärkning från grannkommunerna och stegbilen nådde inte upp till sjunde våningen vilket är mycket anmärkningsvärt. Att Nybro kommun inte klarade branden på egen hand tyder på att räddningstjänsten i Nybro är underfinansierad och underdimensionerad. Om det nu hade varit så illa att det hade uppstått fler bränder i Nybro vid den aktuella tidpunkten och/eller om det hade varit krig och naturkatastrofer kan man verkligen fråga sig hur räddningstjänsten ens hade klarat dessa katastrofer med hjälp av grannkommunerna?

I skarpa lägen kan man därför förstå att ingen kommun i länet kommer att få någon riktig hjälp vid ovanstående scenarior. När jag ställde frågan första gången 2001 hade Nybro kommun dragit in en ambulans istället för att utöka med flera. Det är enbart i första ambulansen som all medicinsk utrustning finns tillgänglig. Undertecknad har sökt Thomas Lundberg och han har inte varit anträffbar på grund av branden den 26/5. Även detta påvisar att räddningstjänsten inte räcker till vid katastroflägen i allmänhet och definitivt inte vid många katastrofer samtidigt. I alltför många år har Nybro kommun sparat in på räddningstjänsten, bland annat på deltidsbrandkåren i Orrefors.

Nu har vi svart på vitt vilka konsekvenser detta har fått för invånarna i Nybro kommuns trygghet och säkerhet. Trots detta finns det fortfarande politiker som slår sig för bröstet och vidhåller att vi har en mycket bra räddningstjänst i Nybro. Till en viss del kan jag hålla med om detta om det bara rör sig om någon enstaka brand, olycka, katastrof. Jag är t.ex. mycket tacksam för att räddningstjänsten räddade livet på min bror när han av någon konstig anledning blev utsatt för en mordbrand på Madesjögläntan i april 2007. Men som sagt om det blir många bränder, olyckor, naturkatastrofer, krig m.m räcker inte räddningstjänsten i Nybro till och med anledning av detta anser undertecknad att Nybro högprioriterar räddningstjänsten och utökar den!

På grund av pågående klimatförändringar så kan vi också räkna med fler bränder i framtiden när extremvädret är här för att stanna och när vattnet försvinner vid torka. Nybro kommun bör därför snarast möjligt utarbeta en katastrofplan som involverar allt som kan hända och samarbeta med civilförsvarsföreningen och Lottakåren i Nybro.

Magnus Lindahl, räddningschef har svarat

Hej!

Här kommer svar på dina frågor från synpunktsformuläret.

Kommunen har i allra högsta grad beredskap för om det oönskade skulle inträffa, kommunen har gjort om sin krisorganisation och arbetar med att utveckla den hela tiden.

Krisorganisationen är fastslagen och personalen är övad vid ett flertal tillfällen, senaste övningen var SAMÖ-2017 där hela organisationen övade. I krisorganisationen finns också arbetsgrupper som arbetar med frågor och utveckling inom området kris.

När det gäller Civilförsvarsföreningen så har vi samarbete med dom, vi har även avtal med FRG (frivilliga resursgruppen) som lyder under Civilförsvarsföreningen. Funderingar hur samarbetet kan utvecklas görs både centralt i länet och lokalt i kommunens krisorganisation.

När det gäller Lottakåren kan jag inte uttala mig då jag saknar kunskap i frågan.

Gällande civilt försvar och totalförsvar håller arbetet på att planeras i kommunen, det är inte fullständigt klart från centralt håll, alltså regeringen, vad som kommer att krävas av kommunerna i detta arbete. Klart är dock att kommunerna kommer att börja återuppbygga det civila försvaret.

Deltagandet i årets krisberedskapsvecka var mindre än förra året på grund av att vi hade personal som var föräldralediga.

Jag kan meddela att det arbetas väldigt mycket i kommunen med krisberedskap, samt att vi alltid försöker hålla så god beredskap för att lindra påverkan för kommuninvånarna och kommunen vid en oönskad händelse.

Vi har i kommunen anställt en säkerhetschef som arbetar enbart med dessa frågor.

Hoppas detta var svar på dina frågor.

Datum för publicering | ändrad: 2018-12-03 | skapad: 2018-05-30
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 6224 - kategori: 25

Inkomna synpunkter